Településünkről:

A múlt

Az Árpád-korban létezett egy Ballószeg, illetve Ballóság nevű település. Ekkor már temploma is állt. Valószínűsíthető, hogy településünk neve innen származik. A török hódoltság idején a település kihalt, a túlélők az időközben jelentősebbé vált Kecskemétre menekültek. A XIX. század elején még Kecskemét tulajdonát képezte Ballószög puszta.
A futóhomok terjedésének megakadályozása végett 1810-ben a pusztát kiosztották erdősítés és gyümölcsfa ültetés céljából. Az 1900-as években szőlőt telepítettek, köztük Wéber Aladár, a Wéber-telep, s azon az első postaépület megalapítója. Mintagazdaságot hozott létre, melyben gyümölcstermesztésre fektette a súlyt, üvegházaiból korai terményeket, virágokat szállított piacra. Birtokára iparosokat telepített, szatócsbolt, vendéglő is üzemelt.
1911-ben Ballószög pusztát két részre osztották: Külső- és Belsőballószögre. Külsőballószög határai 1911. január 1. óta: Kadafalva, Izsáki út, Köncsög, Helvécia és Kerekegyháza.
Az 1945-ben kisajátított Wéber-birtokon megindult a falu alapjainak lerakása. Az így felépült házak adták a tanyaközpont magját – ma Petőfi utca -, amelyből 1954-ben kialakult az önálló község.

Jelen

Ballószög község a Kiskunsági Homokhátságon helyezkedik el, Kecskeméttől, a megyeszékhelytől 5 km-re délnyugatra. Az 52-es út tőle északra, az M5-ös autópálya Kecskemétet elkerülő szakasza északkeletre húzódik.
A település 36,280 hektárnyi területen fekszik. Lakosságszáma 3270 fő, amely Kecskeméthez való közelsége miatt folyamatosan növekedik. Népességünk gyarapodása annak az oka, hogy a belterületi rész erőteljes terjeszkedésnek indult.
Községünket meglehetősen gyors gazdasági fejlődés jellemzi: 91 egyéni vállalkozás, 86 társas vállalkozás működik, 17 közülük egészen nagy jelentőséggel bír.

Telekértékesítési akció!

Ballószög Község Önkormányzata építési telkeket értékesít,
a telkek közművesítése folyamatban van.


Érdeklődni lehet: Ballószög, Rákóczi u. 15. , személyesen,
vagy telefonon a 76/427-461, 76/573-022 számon Nagy Zsoltnénál.
Tovább ...

2015.01.30.       Nyomtatóbarát változat 

 

M E G H Í V Ó

Ezúton értesítem, hogy Ballószög Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. március 30-án (csütörtök) 17.00 órai kezdettel ülést tart, melyre ezennel tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme


N a p i r e n d

1. Ballószög Község Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervének elfogadása
Előadó: Somogyi Lajos polgármester

2. A közétkeztetés szolgáltatójának kiválasztására vonatkozó pályázat kiírása
Előadó: Somogyi Lajos polgármester

3. A Ballószög-Kadafalva között tervezett kerékpárút kialakításához szükséges döntések
Előadó: Somogyi Lajos polgármester

4. Önkormányzati utak elnevezésének kezdeményezése
Előadó: Somogyi Lajos polgármester

5. Konzorciumi megállapodás megkötése a Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben EFOP-1.5.2-16 kódszámú elnevezésű pályázat benyújtása érdekében
Előadó: Somogyi Lajos polgármester

6. A Bem utca melletti régészeti lelőhelyhez kapcsolódó 164/2016. (11. 24.) sz. Kt. határozat módosítására érkezett kérelem elbírálása
Előadó: Somogyi Lajos polgármester

7. Az Aranykor Időskorúak Otthona Alapítvány útnévmódosítási kérelmének elbírálása
Előadó: Somogyi Lajos polgármester

8. Ajánlattétel Tóth László és Tóthné Kovács Krisztina ingatlantulajdonosok részére
Előadó: Somogyi Lajos polgármester

9. Szalontai Zoltán kérelmének elbírálása
Előadó: Somogyi Lajos polgármester

10. A Földinfó Kft. árajánlatának elfogadása
Előadó: Somogyi Lajos polgármester

11. Beszámoló a helyi gyermekvédelmi rendszer 2016. évi működéséről
Előadó: Sebestyén Tünde családsegítő

12. Egyebek
a. A 2016. évi egységes területalapú támogatás felhasználási céljának meghatározása

Ballószög, 2017. március 24.
Somogyi Lajos
polgármester

2017.03.24.       Nyomtatóbarát változat 

 

Kukucskáló


2017.03.20.       Nyomtatóbarát változat 

 

FELHÍVÁS!


Értesítjük a Kedves Szülőket, hogy az óvodai beiratkozás időpontja a 2017/2018. nevelési évre:


2017. április 25. (kedd) 8-tól 16 óráig és
2017. április 26. (szerda) 9-től 17 óráig.Helyszíne: Ballószögi Csillagszem Óvoda, Ballószög, Zrínyi u. 2. szám


Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

Az óvodába a 2017/2018-as nevelési évre a 2014. augusztus 31-ig született gyermekek beíratása kötelező. A gyermek beíratásának elmulasztása szabálysértésnek minősül. Amennyiben felvételre kötelezett gyermeket nem íratnak be óvodába, az óvodavezető értesíti a jegyzőt és a szabálysértési hatóságot, aki a szükséges intézkedéseket megteszi. A beíratás elmulasztását a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja szabálysértésnek minősíti, és 5.000,- Ft-tól 150.000,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal rendeli büntetni.

Az óvodai beiratkozás nem jelenti egyúttal az óvodába történő felvételt is. A gyermekek felvételéről az óvodavezető dönt. A férőhelyet meghaladó jelentkezés esetén az óvoda fenntartója által szervezett bizottság tesz javaslatot a felvételekre, majd határozatot ebben az esetben is az óvoda vezetője hoz. A felvételi döntésről 2017. május 30-ig kapnak értesítést a Szülők, az óvodákban kifüggesztett névjegyzéken. Elutasító döntés ellen jogorvoslati kérelemmel élhetnek a szülők. A jogorvoslati kérelmet az elutasító döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül, a jegyzőnek címezve az óvodavezetőnél lehet benyújtani.

A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében életvitelszerűen lakik, illetőleg amelyik a szülő munkahelyéhez legközelebb van.


A gyermekkel együtt történő beiratkozáskor bemutatandó:
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata, lakcím igazolványa, TAJ kártyája továbbá
- a szülő személyi igazolványa és lakcímkártyája
- munkáltatói igazolás mindkét szülőtől vagy munkáltatói szándéknyilatkozat, amennyiben az édesanya később tud csak munkába állni
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozat (amennyiben rendelkeznek vele).


Ballószög, 2017. március 13.

Dr. Endre Mónika s.k.
Ballószög Község Jegyzője

2017.03.13.       Nyomtatóbarát változat 

 

Pályázati felhívás

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S

Ballószög Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet

Erőgépkezelő, karbantartó

munkakör betöltésére.


A jogviszony időtartama: határozatlan idejű, próbaidő: 3 hónap.

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

Ellátandó feladatkör: az Önkormányzat tulajdonában lévő gépek, járművek, eszközök felügyelete, kezelése, rendeltetésszerű üzemeltetése, az évszaknak megfelelően a szükséges feladatok ellátása (hó eltakarítás, síkosságmentesítés, fűnyírás, parlagfű mentesítés, külterületi hulladékgyűjtő zsákok összeszedése, stb.) a kapcsolódó dokumentáció naprakész vezetése, valamint az Önkormányzat feladatkörében tartozó karbantartói feladatok ellátása.

Pályázati feltételek:
• minimum szakmunkás bizonyítvány (műszaki/mezőgazdasági szakirányú végzettség)
• magyar állampolgárság
• cselekvőképesség
• büntetlen előélet
• érvényes E,T kategóriás jogosítvány

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: helyismeret, legalább 1-3 év nehézgép kezelői, karbantartói tapasztalat.

A pályázathoz benyújtandó:
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (hiány pótolható),
• képesítést igazoló bizonyítványok másolata,
• szakmai önéletrajz,
• nyilatkozat, melyben a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy a pályázati anyagát az eljárásban részt vevők megismerhetik.

A munkavégzés helye: 6035 Ballószög, Rákóczi út 15. (a fenntartó székhelye), azonban a munkakör jellegéből adódóan a munkavégzés helye Ballószög település közigazgatási területe.

A munkakör díjazása (munkabér és egyéb juttatások): a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény figyelembe vételével történik, egyéb juttatás: 10.000,- Ft/hó cafeteria, munkaruha.

A pályázat benyújtásának módja:
Zárt borítékban, 1 példányban postai úton, a következő címre: Ballószög Község Önkormányzata 6035 Ballószög, Rákóczi út 15., vagy személyesen: Somogyi Lajos polgármesternél (tel: 76/573-022/106). A borítékon kérjük feltüntetni az „Erőgépkezelő és karbantartó pályázat” megnevezést.
A pályázat elkészítéséhez szükséges tájékoztatást Somogyi Lajos polgármester vagy dr. Endre Mónika jegyző nyújt az alábbi elérhetőségeken: 6035 Ballószög, Rákóczi út 15., tel.: 06-76/573-022, e-mail: polgarmester@balloszog.hu, balloszog-jegyzo@balloszog.hu.

A pályázat beérkezésének határideje: 2017. április 7.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. április 14.

A munkakör betölthetőségének időpontja: legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal.

A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A pályázati kiírásnak nem megfelelő pályázatot a pályázatokat elbíráló Somogyi Lajos polgármester érvénytelenné nyilvánítja és értékelését mellőzi. A pályázat bírálója fenntartja magának a jogot, hogy a nyertes pályázó visszalépése esetén a 2., az ő visszalépése esetén pedig a 3. legalkalmasabbnak minősített pályázót nevezze ki az álláshelyre, amennyiben a meghallgatást követően több pályázót is alkalmasnak minősít.

A pályázati felhívás közzétételének helye, ideje:
Ballószög Község honlapja - 2017. március 10.
Hirdetőtáblák – 2017. március 10.
Tovább ...

2017.03.10.       Nyomtatóbarát változat 

 

Március 15.


2017.03.08.       Nyomtatóbarát változat 

 

Tájékoztatás csoportos nyaralás lehetőségéről

Gombos testvértelepülés szervezésében csoportos nyaralásra nyílik lehetőség. A nyaraláson gombosi fiatalok vesznek részt, ahova szívesen várják Ballószög település fiataljait és további érdeklődőket! Immár 16 éve rendszeressé vált a csoportos nyaralás és minden évben nagy sikert arat. A nyaralás lehetőséget nyújthat a két település lakosai között már kialakult barátságok további bővítésére is.
Idén a nyaralás helyszíne Görögországban, Evia szigetén Edipsos város, a Metropol Hotelben.
A nyaralás ára 18 éven felülieknek 360 €, 18 éven aluliaknak 330 €. Az ár tartalmazza a buszjegyet Gombostól a helyszínig, a kompjegyet, a szállást, étkezést és biztosítást 10 éjszakára és 11 napra.
Az indulás időpontja 2017. augusztus 1., érkezés 2017. augusztus 13. kora reggeli órákban, Gombostól Gombosig.
Az összeg teljes kifizetése részletekben törleszthető 2017. december 15-ig, a szervező saját deviza számlaszámára utalással.
Az érdeklődők jelentkezhetnek Marika Blagojević Facebook oldalán vagy Somogyi Lajos polgármesternél.

2017.03.03.       Nyomtatóbarát változat 

 

M E G H Í V Ó

Ezúton értesítem, hogy Ballószög Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. február 23-án (csütörtök) 17.15 órai kezdettel ülést tart, melyre ezennel tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme


N a p i r e n d

1. Ballószög Község Önkormányzat és intézményeinek 2017. évi költségvetése és rendelet-tervezete
Előadó: Somogyi Lajos polgármester

2. Ballószög Község Önkormányzat középtávú tervezése
Előadó: Somogyi Lajos polgármester

3. A Ballószög Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Somogyi Lajos polgármester

4. Somogyi Lajos polgármester 2017. évi szabadságütemezésének elfogadása
Előadó: Somogyi Lajos polgármester

5. Somogyi Lajos polgármester részére jutalom megállapítása
Előadó: Nyúl József Jenő Ügyrendi, Vagyonnyilatkozat-tételi, Összeférhetetlenségi Bizottság elnöke

6. Az óvodai beiratkozási időpontok meghatározása és az óvoda nyári zárva tartásának engedélyezése
Előadó: Somogyi Lajos polgármester

7. A 3 év alatti gyermekek bölcsődei ellátása megszervezésének előkészítése
Előadó: Somogyi Lajos polgármester

8. A Ballószögi Polgármesteri Hivatal Egyedi Iratkezelési Szabályzatának módosítása
Előadó: Dr. Endre Mónika jegyző

9. A szünidei gyermekétkeztetés biztosításához szükséges döntések meghozatala
Előadó: Somogyi Lajos polgármester

10. Erőgépkezelő és karbantartó munkakör betöltésére irányuló pályázat kiírása
Előadó: Somogyi Lajos polgármester

11. A Jókai utca aszfalt burkolata felújításának előkészítésével kapcsolatos döntések
Előadó: Somogyi Lajos polgármester

12. Tervezési ajánlat elfogadása a Településrendezési Terv 2017. évi 1. sz. módosítására
Előadó: Somogyi Lajos polgármester

13. Beszámoló a temető 2016. évi működtetéséről
Előadó: Nagy Sándorné, a Jóindulat Kft. ügyvezető igazgatója

14. Egyebek


Ballószög, 2017. február 15.
Somogyi Lajos
polgármester

2017.02.17.       Nyomtatóbarát változat 

 

M E G H Í V Ó

Ezúton értesítem, hogy Ballószög Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. január 26-án (csütörtök) 10.00 órai kezdettel ülést tart, melyre ezennel tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme


N a p i r e n d

1. Ballószög Község Önkormányzat 2017. évi költségvetésének előkészítése
Előadó: Somogyi Lajos polgármester

2. A 2017. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előadó: Somogyi Lajos polgármester

3. A közszolgálati tisztviselők 2017. évi illetmény alapjáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előadó: Somogyi Lajos polgármester

4. Somogyi Lajos polgármester illetményének, költségtérítésének, valamint Gáspár Zoltán és Duzmath György Gyula alpolgármesterek tiszteletdíjának, költségtérítésének módosítása
Előadó: Somogyi Lajos polgármester

5. A Ballószögi Polgármesteri Hivatal határozott idejű státuszának 2018. február 28-ig történő meghosszabbítása
Előadó: Somogyi Lajos polgármester

6. A 66/15 hrsz.-ú, önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanra érkezett vételi ajánlatok elbírálása
Előadó: Somogyi Lajos polgármester

7. A helvéciai 1366/22 hrsz.-ú terület tulajdonosa részére tett vételi ajánlatra érkezett válasz elbírálása
Előadó: Somogyi Lajos polgármester

8. A TOP-2.1.3 azonosítószámú, „Csapadékvíz elvezető rendszer felújítása, kialakítása” valamint a TOP-4.1.1 azonosítószámú, „Egészségház és orvosi rendelő felújítása” tárgyú projektek közbeszerzési eljárása lefolytatására érkezett árajánlatok elbírálása
Előadó: Somogyi Lajos polgármester

9. Az új telekalakításhoz kapcsolódó földmérési és telekalakítási munka elvégzésére érkezett árajánlat elfogadása
Előadó: Somogyi Lajos polgármester

10. A Ballószögi Csillagszem Óvoda 2017. évi Pedagógiai Programja módosításának fenntartói jóváhagyásával kapcsolatos döntés
Előadó: Somogyi Lajos polgármester

11. Székhelyhasználati hozzájárulás a Középhomokhátsági Vízi Társulat részére
Előadó: Somogyi Lajos polgármester

12. Hojszáné Kothencz Viktória telekvásárlási kedvezményre vonatkozó kérelmének elbírálása
Előadó: Somogyi Lajos polgármester

13. Beszámoló a Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat 2016. évi munkájáról
Előadó: Molnár Ferenc intézményvezető

14. Egyebek


Ballószög, 2017. január 19.
Somogyi Lajos
polgármester

2017.01.20.       Nyomtatóbarát változat 

 

Tájékoztatás

Dr. Tóth Edina Bács-Kiskun megyei egyenlő bánásmód referens az Egyenlő Bánásmód Hatóság megbízásából tájékoztatom a 2017. év januári ügyfélfogadási időpontokról.

SINOSZ Bács-Kiskun Megyei Tagszervezet (6000 Kecskemét, Táncsics M. u. 19.) 2017. január 4. 9:00-13:00
Roma Nemzeti Önkormányzat (6000 Kecskemét, Batthyány u. 2.) 2017. január 11. 9:00-11:00
Bács-Kiskun Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház (6000 Kecskemét Reile G. u. 22.) 2017. január 11. 13:00-15:00
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálata (6000 Kecskemét, Irínyi út 17.) 2017. január 18. 9:00-13:00
Új Nemzedék Kecskeméti Közösségi Tér (6000 Kecskemét, Horváth Döme u. 25.) 2017. január 25. 9:00-13:00

Dr. Tóth Edina
ügyvéd
munkajogi, adójogi szakjogász
70/5179251
6000 Kecskemét, Katona József tér 18.


2017.01.09.       Nyomtatóbarát változat 

 

Szelektív hulladékgyűjtési naptár 2017.


2016.12.19.       Nyomtatóbarát változat 

 

M E G H Í V Ó

Ezúton értesítem, hogy Ballószög Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. december 15-én (csütörtök) 16.30 órai kezdettel ülést tart, melyre ezennel tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme.

N a p i r e n d

1. A 66/15 hrsz.-ú, önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanra érkezett vételi ajánlat elbírálása
Előadó: Somogyi Lajos polgármester

2. Az önkormányzati tulajdonban lévő kerti traktor értékesítésére érkezett vételi ajánlatok elbírálása
Előadó: Somogyi Lajos polgármester

3. A Képviselő-testület 2017. évi munkatervének megtárgyalása
Előadó: Somogyi Lajos polgármester

4. A Ballószögi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői 2017. évi teljesítménykövetelményeinek alapját képező kiemelt célok meghatározása
Előadó: Dr. Endre Mónika jegyző

5. Ballószög Község Önkormányzat 2017. évi rendezvénytervének tárgyalása
Előadó: Somogyi Lajos polgármester

6. Dr. Nyíri-Szabó István Gábor fogorvos 2017. évi albérleti támogatásra vonatkozó kérelmének elbírálása
Előadó: Somogyi Lajos polgármester

7. Az Őszülők Nyugdíjas Klub támogatási kérelme
Előadó: Somogyi Lajos polgármester

8. Egyebek

Ballószög, 2016. december 8.
Somogyi Lajos
polgármester

2016.12.12.       Nyomtatóbarát változat 

 

T Á J É K O Z T A T Ó - kutak fennmaradási engedélyezési eljárásáról

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény értelmében vízjogi engedély szükséges a vízilétesítmény (ásott és fúrt kút, házi víztisztító, házi szennyvíztisztító) megépítéséhez, átalakításához, vízilétesítmény használatbavételéhez és üzemeltetéséhez valamint annak megszüntetéséhez.

Ha a vízimunka elvégzése jogerős hatósági engedély nélkül történt és a hatóság a létesítő részére a fennmaradási engedélyt utólag megadja, egyidejűleg vízgazdálkodási bírság megfizetését kell előírni.
Mentesül a vízgazdálkodási bírság fizetése alól az a létesítő, aki a 2016. június 4. előtt vízjogi engedély nélkül létesített vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha annak vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárását 2018. december 31-ig kérelmezi, és az engedély megadásának feltételei fennállnak.
Tovább ...

2016.12.07.       Nyomtatóbarát változat 

 

FELHÍVÁS

Ballószög Község Önkormányzata értékesítésre kínálja az 1/1 tulajdoni hányadát képező, Ballószög belterület 66/15 hrsz.-ú, 5208 m² területű kivett művelési ágú beépítetlen területét 2000,- forint + ÁFA/m² eladási árért, vagy igény esetén 200.000,- Ft + ÁFA/hó összeg ellenében bérbe adja. A területen villanyóra szekrény található, gáz és csatorna lekötési lehetőséggel rendelkezik, a vízbekötés legközelebb a Móricz Zsigmond utcából érhető el.

Az ingatlannal kapcsolatban érdeklődni lehet Somogyi Lajos polgármesternél (76/573-022/106, polgarmester@balloszog.hu) vagy Nagy Zsoltné főmunkatársnál (76/573-022/109, nagyne.judit@balloszog.hu), illetve személyesen a 6035 Ballószög, Rákóczi út 15. szám alatt a Polgármesteri Hivatalban.

Polgármesteri Hivatal


2016.11.30.       Nyomtatóbarát változat 

 

Felhívás kerti traktor értékesítéséről

Ballószög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 173/2016. (11. 24.) sz. Kt. határozata alapján értékesítésre kínálja a kizárólagos tulajdonát képező, üzemképtelen TV 826 kerti traktor haszongépjárművét. A kerti traktorral kapcsolatban felvilágosítás kérhető Tánczos Ferenc Pénzügyi Bizottsági tagtól a 06/30-410-1616-os telefonszámon.

Kérjük, hogy érdeklődés esetén vételi ajánlatát (pontos ajánlati ár, ajánlattevő neve, címe, telefonszáma) szíveskedjen jeligével ellátott borítékban a 6035 Ballószög, Rákóczi út 15. szám alatti címre személyesen vagy postai úton benyújtani. A borítékok beérkezésének határideje 2016. december 9. (péntek) 10.00 óra. A borítékok egyidejű bontására az ajánlattételi határidő leteltét követően kerül sor.

A jeligével ellátott vételi ajánlatok előzetes véleményezése a Pénzügyi Bizottság hatásköre, az ajánlatok elbírálására a 2016. december 15-i Képviselő-testületi ülésen kerül sor. A nyertes ajánlattevőt a Képviselő-testület döntéséről az ülést követő 3 munkanapon belül értesítjük.

Polgármesteri Hivatal


2016.11.30.       Nyomtatóbarát változat 

 
Oldal:       >>  

Hírkategóriák