Településünkről:

A múlt

Az Árpád-korban létezett egy Ballószeg, illetve Ballóság nevű település. Ekkor már temploma is állt. Valószínűsíthető, hogy településünk neve innen származik. A török hódoltság idején a település kihalt, a túlélők az időközben jelentősebbé vált Kecskemétre menekültek. A XIX. század elején még Kecskemét tulajdonát képezte Ballószög puszta.
A futóhomok terjedésének megakadályozása végett 1810-ben a pusztát kiosztották erdősítés és gyümölcsfa ültetés céljából. Az 1900-as években szőlőt telepítettek, köztük Wéber Aladár, a Wéber-telep, s azon az első postaépület megalapítója. Mintagazdaságot hozott létre, melyben gyümölcstermesztésre fektette a súlyt, üvegházaiból korai terményeket, virágokat szállított piacra. Birtokára iparosokat telepített, szatócsbolt, vendéglő is üzemelt.
1911-ben Ballószög pusztát két részre osztották: Külső- és Belsőballószögre. Külsőballószög határai 1911. január 1. óta: Kadafalva, Izsáki út, Köncsög, Helvécia és Kerekegyháza.
Az 1945-ben kisajátított Wéber-birtokon megindult a falu alapjainak lerakása. Az így felépült házak adták a tanyaközpont magját – ma Petőfi utca -, amelyből 1954-ben kialakult az önálló község.

Jelen

Ballószög község a Kiskunsági Homokhátságon helyezkedik el, Kecskeméttől, a megyeszékhelytől 5 km-re délnyugatra. Az 52-es út tőle északra, az M5-ös autópálya Kecskemétet elkerülő szakasza északkeletre húzódik.
A település 36,280 hektárnyi területen fekszik. Lakosságszáma 3270 fő, amely Kecskeméthez való közelsége miatt folyamatosan növekedik. Népességünk gyarapodása annak az oka, hogy a belterületi rész erőteljes terjeszkedésnek indult.
Községünket meglehetősen gyors gazdasági fejlődés jellemzi: 91 egyéni vállalkozás, 86 társas vállalkozás működik, 17 közülük egészen nagy jelentőséggel bír.

Telekértékesítési akció!

Ballószög Község Önkormányzata építési telkeket értékesít,
a telkek közművesítése folyamatban van.


Érdeklődni lehet: Ballószög, Rákóczi u. 15. , személyesen,
vagy telefonon a 76/427-461, 76/573-022 számon Nagy Zsoltnénál.
Tovább ...

2015.01.30.       Nyomtatóbarát változat 

 

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S

Ballószög Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázati felhívást tesz közzé tanyagondnoki munkakör betöltésére.
Tovább ...

2016.07.28.       Nyomtatóbarát változat 

 

Közvilágítás bővítés

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Értesítem Önöket, hogy Ballószög, Hunyadi utca folytatásában a III. körzetben közvilágítás bővítés kezdődik. A szerelési munkálatokat 2016.07.14-2016.07.19 között a Kábel Team Kft. munkatársai végzik. Kérjük szíves türelmüket az esetleges közlekedési nehézségek miatt!

Tisztelettel: Somogyi Lajos

2016.07.15.       Nyomtatóbarát változat 

 

Közterület elnevezésének kezdeményezése

Tisztelt Ballószögi Lakosok!

Ballószög Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. június 28-i ülésén a legutóbb kialakított 22 db önkormányzati telek körüli 3 db utca elnevezését kezdeményezte, mellyel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta. A 919/43 hrsz.-ú közút 3 szakaszra bontható, így mindháromnak külön-külön nevet kell adni, az alábbiak szerint:
1. 919/38 hrsz.-ú ingatlantól a 919/42. hrsz.-ig
2. 919/53 hrsz.-ú ingatlantól a 919/58 hrsz.-ig
3. 919/48 hrsz.-ú ingatlantól a 919/52 hrsz.-ig.
Tovább ...

2016.07.13.       Nyomtatóbarát változat 

 

Eleink Nyomán 2016


2016.07.06.       Nyomtatóbarát változat 

 

Lakossági Tájékoztatás


2016.06.23.       Nyomtatóbarát változat 

 

M E G H Í V Ó

Ezúton értesítem, hogy Ballószög Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. június 28-án (kedd) 15.00 órai kezdettel ülést tart, melyre ezennel tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

N a p i r e n d

1. A Ballószög Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Somogyi Lajos polgármester

2. A helyi építési szabályokról szóló 12/2002. (X. 15.) önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről
Előadó: Somogyi Lajos polgármester

3. A hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 9/2013. (XI. 4.) önkormányzati rendelet, és az IZSÁK-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft.-vel megkötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítása
Előadó: Somogyi Lajos polgármester

4. A szünidei gyermekétkeztetés szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előadó: Somogyi Lajos polgármester

5. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 7/2011. (V. 27.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Somogyi Lajos polgármester

6. Az egyes szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Somogyi Lajos polgármester

7. A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának következményeiről szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Somogyi Lajos polgármester

8. A könyvtáros-közművelődésszervező munkakör betöltésére érkezett pályázatok elbírálása
Előadó: Somogyi Lajos polgármester

9. A Helvécia és Mikrotérsége Szociális és Gyermekjóléti Feladatellátó Társulás Társulási megállapodásának felmondásához, a Társulásból történő kiváláshoz kapcsolódó döntések meghozatala
Előadó: Somogyi Lajos polgármester

10. A Ballószögi Lövész Technikai és Szabadidő Sport Egyesület és Ballószög Község Önkormányzata között létrejött használati megállapodás módosításának jóváhagyása
Előadó: Somogyi Lajos polgármester

11. Önkormányzati utak elnevezésének kezdeményezése
Előadó: Somogyi Lajos polgármester

12. A TOP-2.1.3-15 számú pályázati felhívás keretében projekt előkészítő tanulmányra és projektmenedzsmentre vonatkozó árajánlatok elbírálása
Előadó: Somogyi Lajos polgármester

13. Az önkormányzati kitüntetésekre vonatkozó döntés meghozatala
Előadó: Somogyi Lajos polgármester

14. Beszámoló Ballószög község közbiztonsági helyzetéről, a Kecskeméti Rendőrkapitányság közbiztonság érdekében 2015. évben tett intézkedéseiről, az azzal kapcsolatos feladatokról
Előadó: Pintér Gábor r. alezredes osztályvezető
Hajdú András c.r.ftzls. csoportparancsnok
Nagy László József r. ftzls. körzeti megbízott

15. Beszámoló a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerben Ballószög településen 2015-ben végzett munkájáról
Előadó: Ramháb Mária megyei könyvtárigazgató, főtanácsos

16. Beszámoló a Helvécia és Mikrotérsége Szociális és Gyermekjóléti Feladatellátó Társulás 2015. évi tevékenységéről
Előadó: Molnár Ivetta intézményvezető

17. Beszámoló a Ballószögi Polgármesteri Hivatal 2015. évi munkájáról
Előadó: Dr. Endre Mónika jegyző

18. Egyebek
a. A fogorvosi rendelő eszközállománya megvásárlásának kérdése

Ballószög, 2016. június 22.
Somogyi Lajos
polgármester

2016.06.22.       Nyomtatóbarát változat 

 

Pályázati felhívás gazdasági ügyintéző, könyvelő munkakör betöltésére

A Ballószögi Polgármesteri Hivatal a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet gazdasági ügyintéző, könyvelő munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, 6035 Ballószög, Rákóczi út 15.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 19. pénzügyi és számviteli feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Az önkormányzat és intézményei tekintetében összefüggő rögzítési és könyvelési feladatok ellátása. Közreműködik az önkormányzat és intézményei tekintetében a költségvetés tervezésében, évközi módosításában, zárszámadás elkészítésében, továbbá a gazdálkodással összefüggő havi, negyedéves, féléves, háromnegyedéves adatszolgáltatási kötelezettségek (költségvetési és mérlegjelentés) határidőre történő teljesítésében. NAV felé bevallások benyújtása. A Magyar Államkincstár felé beküldendő jelentések naprakészségének folyamatos biztosítása, egyéb jogszabály szerinti kötelező analitikus nyilvántartások vezetése. Pályázatok benyújtása és elszámolása.
Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint Ballószög Község Önkormányzat Képviselő-testületének helyi rendelete, rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Középiskola/gimnázium, könyvelő,
• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Felsőfokú képesítés, mérlegképes könyvelő,
• hasonló munkakörben szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
• Felhasználói szintű Számviteli/pénzügyi szoftverismeret,
• EPER program használata
• Jó szintű önálló munkavégzés, nagy teherbírás
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. június 27.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hosszú Dávidné nyújt, a 76/573-022/109-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Ballószög Község Önkormányzat címére történő megküldésével (6035 Ballószög, Rákóczi út 15.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2028/2016., valamint a munkakör megnevezését: gazdasági ügyintéző, könyvelő.
• Személyesen: Hosszú Dávidné, Bács-Kiskun megye, 6035 Ballószög, Rákóczi út 15.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: A Kttv. 46. § (1) bekezdése alapján a kinevezés 6 hónapos próbaidő kikötésével jön létre. A pályázatokról a jegyző dönt a polgármester egyetértésével. A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására. A sikertelenül, illetve érvénytelenül pályázók részére a pályázati anyag visszaküldésre kerül.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.balloszog.hu - 2016. június 16.

2016.06.16.       Nyomtatóbarát változat 

 

Pályázati felhívásbér-és munkaügyi ügyintéző, adóügyi előadó munkakör betöltésére

A Ballószögi Polgármesteri Hivatal a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet bér-és munkaügyi ügyintéző, adóügyi előadó munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozott idejű 2017.02.28–ig tartó közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, 6035 Ballószög, Rákóczi út 15.
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 19. pénzügyi és számviteli munkakör, 14. hatósági feladatkör
Ellátandó feladatok:
Önkormányzatnál és intézményeinél a munkaviszony létesítésével, fenntartásával, megszüntetésével kapcsolatos információs, adminisztrációs feladatok az adott munkaügyi jogszabályok szerint. A KIRA rendszer kezelése. A közfoglalkoztatási programokkal kapcsolatos kérelmek kidolgozása benyújtása, közfoglalkoztatottak munkaviszonyával kapcsolatos ügyintézés. Foglakoztatásokkal kapcsolatos támogatások elszámolása, visszaigénylések készítése. Adók kivetése, adóbefizetések és változások rögzítése, adók és adók módjára behajtandó köztartozások beszedése, behajtása, elszámolásukkal kapcsolatos feladatok ellátása, adóztatással kapcsolatos hatósági feladatok ellátása.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Ballószög Község Önkormányzat és intézményeinek dolgozói és közfoglalkoztatottak személyügyi és munkaügyi feladatainak teljes körű ellátása. Adóigazgatási feladatok teljes körű ellátása
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint Ballószög Község Önkormányzat Képviselő-testületének helyi rendelete, rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Középiskola/gimnázium, közgazdasági középiskolai végzettség,
• hasonló munkakörben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Középfokú képesítés, Közigazgatásban munkaügy,
• hasonló munkakörben szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
• Felhasználói szintű Számviteli/pénzügyi szoftverismeret,
• KIRA és ÖNKADÓ program használatának ismerete
• Jó szintű önálló munkavégzés, nagy teherbírás
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. június 27.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hosszú Dávidné nyújt, a 76/573-022/109-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Ballószög Község Önkormányzat címére történő megküldésével (6035 Ballószög, Rákóczi út 15.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2035/2016., valamint a munkakör megnevezését: bér-és munkaügyi ügyintéző, adóügyi előadó.
• Személyesen: Hosszú Dávidné, Bács-Kiskun megye, 6035 Ballószög, Rákóczi út 15.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: A Kttv. 46. § (1) bekezdése alapján a kinevezés 6 hónapos próbaidő kikötésével jön létre. A pályázatokról a jegyző dönt a polgármester egyetértésével. A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására. A sikertelenül, illetve érvénytelenül pályázók részére a pályázati anyag visszaküldésre kerül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.balloszog.hu - 2016. június 16.

2016.06.16.       Nyomtatóbarát változat 

 

Tájékoztatás javaslattételi lehetőségről

Ballószög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/1999. (IX. 30.) önkormányzati rendelete tartalmazza a díszpolgári cím adományozásáról és az önkormányzati kitüntetések alapításáról szóló szabályokat.
A rendeletben foglaltak valamint a Képviselő-testület 76/2016. (05. 26.) sz. határozata szerint 2016. évben az alábbi kitüntetések adományozására lehet javaslatot tenni:

1. "Ballószög Községért" kitüntető cím adományozható azoknak a személyeknek, közösségeknek és szervezeteknek, akik (amelyek) a helyi településfejlesztés, a településrendezés, a környezetvédelem, a közoktatás és sport, a közművelődés, a művészet, az egészségügy vagy a gazdasági élet terén kifejtett példaértékű, magas színvonalú munkával hozzájárultak Ballószög község fejlődéséhez, hírnevének emeléséhez. "Ballószög Községért" kitüntető címet az önkormányzat Képviselő-testülete adományozza. Évente legfeljebb öt kitüntető cím adományozható.
A kitüntető cím adományozására javaslatot tehet:
• helyi képviselő,
• a település intézményeinek vezetői,
• a bejegyzett egyesületek,
• alapítványok,
• önszerveződő közösségek képviselője.
A kitüntetés adományozását a javaslattevők kezdeményezhetik az Ügyrendi Bizottság elnökénél az átadás tervezett időpontja előtt legalább egy hónappal. A kitüntető címben részesítendő személyre az Ügyrendi Bizottság tesz javaslatot a Képviselő-testület felé.

2. "Ballószög Község Szolgálatáért” kitüntetés adományozható annak a polgármesteri hivatalban és az önkormányzat intézményeiben legalább 5 éves munkaviszonnyal rendelkező aktív, vagy nyugdíjas dolgozónak, aki kiemelkedő szakmai felkészültségével, magatartásával és munkájával jelentős mértékben segítette és mozdította elő az önkormányzati feladatok végrehajtását, a település polgárai ügyének intézését, a köz szolgálatát, az intézményi célok eredményes teljesítését, továbbá annak, aki szakmai vagy társadalmi tevékenységével nagymértékben előmozdította a település oktatási, szociális és gazdasági, vagy közösségi életének fejlődését és ezzel kivívta a polgárok megbecsülését.

Ezen kitüntetésen belül az „Év Pedagógusa” címet is elnyeri az a kitüntetett személy, aki önkormányzati oktatási intézmény aktív dolgozójaként került jelölésre az egyéb feltételek teljesülése mellett.
A "Ballószög Község Szolgálatáért" továbbá az „Év Pedagógusaként” adható kitüntetést a Képviselő-testület adományozza. Évente legfeljebb öt kitüntetés adományozható.
A kitüntetés adományozására javaslatot tehet:
• a polgármester,
• a jegyző,
• a helyi képviselő,
• a település intézményeinek vezetői,
• szervezetek képviselője.
A kitüntetés adományozását a javaslattevők kezdeményezhetik az Ügyrendi Bizottság elnökénél az átadás tervezett időpontja előtt legalább egy hónappal. A kitüntető címben részesítendő személyre az Ügyrendi Bizottság tesz javaslatot a Képviselő-testület felé. A kitüntetéssel járó jutalomról a mindenkori Képviselő-testület dönt.
A kitüntetések átadására várhatóan a Szüreti Felvonuláson kerül majd sor.

Dr. Endre Mónika s.k.
jegyző

2016.06.10.       Nyomtatóbarát változat 

 

Tájékoztatás ügyfélfogadás szüneteléséről.

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2016. június 8.-án 16:00 órától 2016. június 13-án 13:00 óráig a Kecskeméti Járási Hivatal Ingatlan-nyilvántartási Osztályán valamint a Földmérési és Földügyi Osztályán (Kecskemét, Fecske utca 25.) technikai okok miatt az ügyfélfogadás szünetel.
Egyúttal tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Kormányablak Osztály 1. (Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.) és Kormányablak Osztály 2. (Kecskemét, Rákóczi út 5.) ügyintézése 2016. június 8-án 16:00-tól 2016. június 13-án 13:00 óráig részlegesen szünetel a közhiteles ingatlan-nyilvántartásból adatszolgáltatás (papír alapú tulajdoni lap másolat, ingatlan-nyilvántartás térképi adatbázisból kiadott hiteles térképmásolat) valamint lakcímbejelentéssel kapcsolatos ügyintézés.

Megértésüket köszönjük, az esetleges kellemetlenségekért szíves elnézésüket kérjük.

Kecskeméti Járási Hivatal

2016.06.07.       Nyomtatóbarát változat 

 

Trianoni emlékezés


2016.06.01.       Nyomtatóbarát változat 

 

FELHÍVÁS PARLAGFŰ ELLENI VÉDEKEZÉSRE

I. IRTSA A PARLAGFÜVET SAJÁT KÖRNYEZETÉBEN, INGATLANÁN!

A parlagfű KÖTELEZŐ irtását az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény, a növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet és a települési köztisztasággal, a zöldterület és parkfenntartással összefüggő feladatok végrehajtásáról szóló 17/2004. (IV. 30.) sz. helyi rendelet mondja ki. A földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.
A parlagfű elleni védekezési kötelezettség elmulasztóit a törvény szerint 15 ezer Ft-tól 150 millió Ft-ig terjedő növényvédelmi bírság megfizetésével sújthatja a hatóság! A bírság ismételten is kiszabható!
Figyelem! A már virágzó parlagfűvel való érintkezés veszélyes, allergiás megbetegedést okozhat! A parlagfüvet virágzás előtt – július közepe – az időjárástól függően a szükséges gyakorisággal végzett kaszálással, kapálással, gyomlálással kell irtani.
A parlagfű vegyszeres gyomirtása tekintetében – elsősorban mezőgazdasági területen – a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztálya (6000 Kecskemét, Halasi út 36.; tel: 76/795-680) szakvéleménye az irányadó.


II. TEGYE SZÓVÁ!

Amennyiben saját környezetében a parlagfű megjelenését észleli, kérjük, hogy figyelmeztesse a tulajdonost, vagy tájékoztassa hivatalunkat a helyszín meghatározásával az alábbi címek, telefonszámok valamelyikén:

Ballószögi Polgármesteri Hivatal, Rákóczi út 15.; tel.: 06/76-573-022

2016.05.31.       Nyomtatóbarát változat 

 

A PARLAGFŰ ÁRTALMAIRÓL

Az allergiás megbetegedés korunk NÉPBETEGSÉGE. Ezek közül az allergiás nátha vagy szénanátha emelkedik ki, melynek legfőbb kiváltója a PARLAGFŰ. E növény pollenjeit a légáramlás a település egész területén szétszórja. Egyetlen parlagfű 8 milliárd virágporszemet is képes termelni.
Az allergiás tünetek a parlagfű virágzási időszakában – júliustól októberig – jelentkeznek a betegeknél. Két fő klinikai megjelenési formája van: az egyik a szénanátha, a másik az asztma bronchiale.
Tünetek:
– erős orrfolyás,
– tüsszögés,
– orr-, szem-, garat-, fülviszketés,
– könnyezés,
– rohamokban jelentkező nehézlégzés.
Ezek a tünetek azon túl, hogy igen kellemetlenek és rendkívül rossz közérzetet okoznak a munkavégzésben is zavarják a beteget.

A BETEG HOVÁ FORDULJON?
A tünetek jelentkezése esetén gyógykezelés céljából forduljon orvoshoz! Attól függően, hogy melyik tünet együttes van előtérben, az orr-, fül-, gégészeti vagy tüdőgyógyászati kivizsgálás szükséges. A legfontosabb feladat a MEGELŐZÉS, mivel jelenleg olyan gyógyszer nincs, amely ezt a betegséget gyógyítaná, illetve véglegesen megszüntetné.
A betegség megelőzhető az allergiát okozó tényező megszüntetésével, a parlagfű irtásával.

HOL TALÁLHATÓ A PARLAGFŰ?
Bárhol, de elsősorban a legmostohább körülmények között lévő talajon, a beépítetlen, elhanyagolt építési területeken, a gondozatlan parkokban és egyéb gyepes területeken, a közművek és utak mentén, zártkertek parlagon hagyott részein és az elhanyagolt, nem művelt mezőgazdasági területeken.

IRTÁSA, VISSZASZORÍTÁSA HOGYAN TÖRTÉNJEN?
A parlagfüvet virágzás – július közepe – előtt, az időjárástól függően a szükséges gyakorisággal végzett kaszálással, kapálással, gyomlálással kell irtani. A parkokban és egyéb területen a gyep jó kondícióban tartása - trágyázás, öntözés, kaszálás - nehezíti e veszélyes gyomnövény elszaporodását. A parlagfű vegyszeres gyomirtása tekintetében - elsősorban mezőgazdasági területen – a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztálya (6000 Kecskemét, Halasi út 36.; tel: 76/795-680) szakvéleménye az irányadó.
A parlagfű KÖTELEZŐ irtását az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló törvény, és helyi rendelet mondja ki.

Ezúton kérjük a község lakosságát, hogy mindannyiunk egészségének védelme érdekében, aktív közreműködésével irtsa és állítsa meg a parlagfű terjedését!

2016.05.31.       Nyomtatóbarát változat 

 

M E G H Í V Ó - közmeghallgatásra

Ezúton értesítem, hogy Ballószög Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. június 28-án (kedd) 18.00 órai kezdettel közmeghallgatást tart, melyre ezennel tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Faluház nagyterme


N a p i r e n d


1. Ballószög Község Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló, zárszámadásról szóló önkormányzati rendelet
Előadó: Somogyi Lajos polgármester

2. Ballószög Község Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló tájékoztatás
Előadó: Somogyi Lajos polgármester

3. Hunyadi-Mikszáth-Deák-Bem utca közötti lakóterület pihenő övezetté nyilvánítása
Előadó: Somogyi Lajos polgármester

4. Tájékoztatás a BÁCSVÍZ Zrt. Ballószög Zsíros dűlő-Jókai utca folytatása által határolt volt zártkert vízellátásának biztosításához kapcsolódó árajánlatáról
Előadó: Somogyi Lajos polgármester

5. Egyéb aktuális kérdések megvitatása
Előadó: Somogyi Lajos polgármester


Somogyi Lajos
polgármester

2016.05.27.       Nyomtatóbarát változat 

 
Oldal:       >>  

Hírkategóriák