Településünkről:

A múlt

Az Árpád-korban létezett egy Ballószeg, illetve Ballóság nevű település. Ekkor már temploma is állt. Valószínűsíthető, hogy településünk neve innen származik. A török hódoltság idején a település kihalt, a túlélők az időközben jelentősebbé vált Kecskemétre menekültek. A XIX. század elején még Kecskemét tulajdonát képezte Ballószög puszta.
A futóhomok terjedésének megakadályozása végett 1810-ben a pusztát kiosztották erdősítés és gyümölcsfa ültetés céljából. Az 1900-as években szőlőt telepítettek, köztük Wéber Aladár, a Wéber-telep, s azon az első postaépület megalapítója. Mintagazdaságot hozott létre, melyben gyümölcstermesztésre fektette a súlyt, üvegházaiból korai terményeket, virágokat szállított piacra. Birtokára iparosokat telepített, szatócsbolt, vendéglő is üzemelt.
1911-ben Ballószög pusztát két részre osztották: Külső- és Belsőballószögre. Külsőballószög határai 1911. január 1. óta: Kadafalva, Izsáki út, Köncsög, Helvécia és Kerekegyháza.
Az 1945-ben kisajátított Wéber-birtokon megindult a falu alapjainak lerakása. Az így felépült házak adták a tanyaközpont magját – ma Petőfi utca -, amelyből 1954-ben kialakult az önálló község.

Jelen

Ballószög község a Kiskunsági Homokhátságon helyezkedik el, Kecskeméttől, a megyeszékhelytől 5 km-re délnyugatra. Az 52-es út tőle északra, az M5-ös autópálya Kecskemétet elkerülő szakasza északkeletre húzódik.
A település 36,280 hektárnyi területen fekszik. Lakosságszáma 3270 fő, amely Kecskeméthez való közelsége miatt folyamatosan növekedik. Népességünk gyarapodása annak az oka, hogy a belterületi rész erőteljes terjeszkedésnek indult.
Községünket meglehetősen gyors gazdasági fejlődés jellemzi: 91 egyéni vállalkozás, 86 társas vállalkozás működik, 17 közülük egészen nagy jelentőséggel bír.

Telekértékesítési akció!

Ballószög Község Önkormányzata építési telkeket értékesít,
a telkek közművesítése folyamatban van.


Érdeklődni lehet: Ballószög, Rákóczi u. 15. , személyesen,
vagy telefonon a 76/427-461, 76/573-022 számon Nagy Zsoltnénál.
Tovább ...

2015.01.30.       Nyomtatóbarát változat 

 

Meghívó

Ezúton értesítem, hogy Ballószög Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. október 27-én (csütörtök) 10.15 órai kezdettel ülést tart, melyre ezennel tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

N a p i r e n d

1. A Ballószög Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Somogyi Lajos polgármester

2. A közterületek használatáról szóló 3/1999. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Somogyi Lajos polgármester

3. Önkormányzati utak elnevezésének elfogadása
Előadó: Somogyi Lajos polgármester

4. A 2017. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
Előadó: Dr. Endre Mónika jegyző

5. A Ballószögi Csillagszem Óvoda 2016/2017-es nevelési évre vonatkozó munkatervének jóváhagyása
Előadó: Szél Emma óvodavezető

6. A Ballószögi Polgármesteri Hivatal Egyedi Iratkezelési Szabályzatának jóváhagyása
Előadó: Dr. Endre Mónika jegyző

7. A ballószögi 085/15 hrsz.-ú ingatlan és a helvéciai 1366/22 hrsz.-ú ingatlan egy részére vonatkozó vételi ajánlat kialakítása
Előadó: Somogyi Lajos polgármester

8. A Ballószögi Lövész Technikai és Szabadidő Sport Egyesület zajcsökkentési intézkedésekre vonatkozó javaslata és költségterve a lőtérhez kapcsolódóan
Előadó: Fodor Sándor ügyvezető elnök

9. Az Izsák-Kom Kft. beszámolója a települési hulladékkezelésről
Előadó: Rudics Ákos ügyvezető

10. Tájékoztatás az EFOP-3.3.2-16-Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért című pályázaton való részvételről
Előadó: Somogyi Lajos polgármester

11. Tájékoztatás a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú, külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése című pályázati felhívásról
Előadó: Somogyi Lajos polgármester

12. Tájékoztatás a VP6-7.2.1-7.4.1.3-16 kódszámú, helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése című pályázati felhívásról
Előadó: Somogyi Lajos polgármester

13. Egyebek
a. A térfigyelő rendszer bővítésére érkezett árajánlat elbírálása
b. Tájékoztatás a Hunyadi utca folytatásán, a Jókai utca külterületi részén, valamint a Munkácsy, Karinthy Frigyes és Csokonai Vitéz Mihály utcákat érintő közvilágítás megrendeléséről és finanszírozásáról
c. Tájékoztatás a Ballószög-Kadafalva közötti kerékpárút kialakításához szükséges terület igénybevétellel kapcsolatban
d. A II. tanyagondnoki körzet működési engedélyének megszerzéséhez szükséges kérdések megtárgyalása

Ballószög, 2016. október 20.
Somogyi Lajos
polgármester

2016.10.21.       Nyomtatóbarát változat 

 

ELBIR - tájékoztatás

November első napján elhunyt szeretteinkre emlékezünk. Vannak azonban olyanok, akik ezt az alkalmat arra használják fel, hogy megkárosítsák, vagyon elleni bűncselekmény áldozatává tegyék embertársaikat.

Kérjük, szívleljék meg tanácsainkat, hogy ne váljanak károsulttá:

- A temetők látogatása idején lehetőség szerint – különösen az idősek és a hölgyek – ne maradjanak sötétedés után, főleg nem egyedül.
- Értéket, pénzt, bankkártyát feleslegesen ne tartsanak maguknál.
- Táskájukat percekre se hagyják őrizetlenül a sírnál. Alkalom szüli a tolvajt!
- A mécseseket, virágokat ne rakják ki napokkal korábban, mivel vannak olyan elkövetők, akik azok eltulajdonítására specializálták magukat.
- A parkolókban hagyott gépjárműveikben látható helyen ne hagyjanak értéktárgyat (telefont, táskát, kabátot, híradás-technikai berendezést), ha mégis az autóban kell hagyni, inkább tegyék értékeiket a csomagtartóba.
Arra is figyeljenek oda, hogy ne a parkolóban pakolják értékeiket a csomagtartóba, mivel ott lehetnek az elkövetők vagy az ő tippadóik, így az ő „munkájukat” segítik azzal, hogy látják melyik autót érdemes feltörni.
- Autóikkal lehetőség szerint kivilágított, jól látható helyen parkoljanak.
- Autóbuszon közlekedőknek számítani lehet arra, hogy zsebtolvajok vegyülnek a tömegesen utazó emberek közé, akik kihasználva a zsúfoltságot megfosztják Önöket kézitáskájuktól, pénztárcájuktól.
A rendőrség polgári és egyenruhás tagjai a megemlékezés idején megerősített szolgálatot látnak el a temetőkben, azok környékén, azonban elsősorban Önök tehetnek saját biztonságuk érdekében!

BÁCS-KISKUN MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
BŰNMEGELŐZÉSI OSZTÁLY
K E C S K E M É T


2016.10.20.       Nyomtatóbarát változat 

 

Meghívó


2016.10.18.       Nyomtatóbarát változat 

 

M E G H Í V Ó - közmeghallgatásra


2016.10.11.       Nyomtatóbarát változat 

 

Bursa Hungarica "A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Ballószög Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2017. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2016/2017. tanév második és a 2017/2018. tanév első félévére vonatkozóan, összhangban

 • a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
 • a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet
 • a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény
 • a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet
 • a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
 • az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.)
 • az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.)
 • Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
 • a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény
vonatkozó rendelkezéseivel.

BURSA Hungarica 2017.

2016.10.04.       Nyomtatóbarát változat 

 

Bursa Hungarica "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Ballószög Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2017. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára, összhangban

 • a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
 • a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet
 • a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény
 • a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet
 • a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
 • az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.)
 • az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.)
 • Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
 • a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény

vonatkozó rendelkezéseivel.

BURSA Hungarica 2017.

2016.10.04.       Nyomtatóbarát változat 

 

Meghívó


2016.09.29.       Nyomtatóbarát változat 

 

Rendőrségi ajánlás a mikrocenzus, más néven népesség-összeírás időszakára.

A mikrocenzus egy népesség-összeírás, amely két népszámlálás között követi nyomon a társadalmi folyamatokat mintavételes felméréssel. Az idei mikrocenzusra 2016. október 1. – november 8. között kerül sor.

Az összeírást az ország 2148 településén mintegy 440 ezer címen végzik el, ez a magyar háztartások 10%-át jelenti. A mikrocenzust törvény rendeli el, a mintába került lakásokban lakóknak kötelező válaszolni az alapkérdőívekre, amelyek a lakás és a személyi kérdőív. A mikrocenzus alapkérdőíveihez kiegészítő felvételek kapcsolódnak a következő témákban: a társadalom rétegződése, a foglalkozások presztízse, véleményünk saját jóllétünkről, az egészségproblémából fakadó akadályozottság, valamint a nemzetközi vándorlás.

A mikrocenzus adatfelvétele két szakaszban történik, az időszak elején interneten keresztül önállóan lehet kitölteni a kérdőíveket, ezt követően pedig számlálóbiztosok végzik az összeírást laptopok és tabletek segítségével.

Tovább

2016.09.28.       Nyomtatóbarát változat 

 

Meghívó "A falu költője" könyvbemutatóra


2016.09.27.       Nyomtatóbarát változat 

 

M E G H Í V Ó

Ezúton értesítem, hogy Ballószög Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. szeptember 29-én (csütörtök) 17.00 órai kezdettel ülést tart, melyre ezennel tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

N a p i r e n d

1. A kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről szóló 12/2013. (XI. 4.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Somogyi Lajos polgármester

2. Pályázat benyújtása a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú, csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez című felhívásra
Előadó: Somogyi Lajos polgármester

3. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázathoz való csatlakozás
Előadó: Dr. Endre Mónika jegyző

4. Márki Éva földhasználati jog megszüntetésére vonatkozó kérelme
Előadó: Somogyi Lajos polgármester

5. Kedvezményes telekvásárlásra vonatkozó kérelem elbírálása
Előadó: Somogyi Lajos polgármester

6. Beszámoló a Ballószögi Csillagszem Óvoda 2015/2016-os nevelési évben végzett nevelési munkájáról
Előadó: Szél Emma óvodavezető

7. A Ballószögi Csillagszem Óvoda 2016/2017-es nevelési évre vonatkozó munkatervének és eseménytervének jóváhagyása
Előadó: Szél Emma óvodavezető

8. Egyebek


Ballószög, 2016. szeptember 23.
Somogyi Lajos
polgármester

2016.09.23.       Nyomtatóbarát változat 

 

Mikrocenzus 2016: népességösszeírás

A mikrocenzus egy mintavételes népesség-összeírás, amely két teljes körű adatfelvétel között követi nyomon a társadalmi folyamatokat. Mikrocenzusra 2016. október 1. – november 8. között kerül sor. Az összeírást az ország 2148 településén mintegy 440 ezer címen végezzük el, ez a magyar háztartások 10%-át jelenti. A mikrocenzust törvény rendeli el, a kiválasztott lakásokban lakók részvétele kötelező. A mikrocenzus alapkérdőívei a lakás és a személyi kérdőív, melyekhez kapcsolódnak kiegészítő felvételek, úgymint a társadalom rétegződése, az egyes foglalkozások presztízse, véleményünk saját jóllétünkről, az egészségi problémából fakadó akadályozottság, illetve a nemzetközi vándorlás.

A mikrocenzus adatfelvétele két szakaszban történik, az időszak elején interneten keresztül lehet válaszolni a kérdőívekre, ezt követően pedig számlálóbiztosok végzik az összeírást laptopok és tabletek segítségével.

Internetes önkitöltés: 2016. október 1–9.

Összeírási időszak: 2016. október 10. – november 8.

A mikrocenzus első eredményeit a KSH 2017 májusában teszi közzé.


2016.09.21.       Nyomtatóbarát változat 

 

Tisztelt Ballószögi Választópolgár!

Magyarország köztársasági elnöke országos népszavazást tűzött ki 2016. október 2-ára. A népszavazásra feltett kérdés: „Akarja-e, hogy az Európai Unió az Országgyűlés hozzájárulása nélkül is előírhassa nem magyar állampolgárok Magyarországra történő kötelező betelepítését?”

A szavazás napján reggel 6 órától este 19 óráig lehet szavazni abban a szavazókörben, amelyben a választó szerepel a névjegyzékben. A szavazóköri névjegyzékbe történő felvételről a választók 2016. augusztus 16-ig tájékoztatást kaptak a Nemzeti Választási Irodától.

A szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgár személyesen szavazhat. A szavazás napján a ballószögi lakcímétől távol tartózkodó választópolgár, belföldön az általa megjelölt településen átjelentkezéssel, külföldön Magyarország külképviseletein adhatja le szavazatát.

Átjelentkezést 2016. szeptember 30-án (péntek) 16 óráig, a külképviseleti névjegyzékbe vételt 2016. szeptember 24-én (szombat) l6 óráig lehet kérni a www.valasztas.hu oldalon, illetve levélben vagy személyesen a Ballószögi Helyi Választási Irodán (6035 Ballószög, Rákóczi út 15.).

A mozgásában egészségi állapota, vagy fogyatékossága miatt gátolt választópolgár, meghatalmazott útján vagy levélben, mozgóurna iránti kérelmet nyújthat be legkésőbb 2016. szeptember 30-án (pénteken) 16.00 óráig a Ballószögi Helyi Választási Irodához, a szavazás napján 15.00 óráig pedig a szavazatszámláló bizottsághoz. A kérelemnek tartalmaznia kell a választópolgár nevét, születési nevét, születési helyét, anyja nevét, személyi azonosítóját. Ha átjelentkezéssel szavazó választópolgár igényel mozgóurnát, a kérelemnek tartalmaznia kell azt a címet, ahova a mozgóurna kiszállítását kéri. Mozgóurna iránti kérelem letölthető a Ballószögi Helyi Választási Iroda honlapjáról a www.balloszog.hu oldalon a Közérdekű infók - Országos népszavazás 2016 fül alatt.

A fogyatékossággal élő választópolgár kérheti, hogy akadálymentes szavazóhelyiségben szavazhasson. A kérelmet a Ballószögi Helyi Választási Irodához (6035 Ballószög, Rákóczi út 15.) kell benyújtani 2016. szeptember 30-án (péntek) 16 óráig.

A szavazat leadására azt követően kerülhet sor, ha a szavazatszámláló bizottság megállapította a választópolgár személyazonosságát és személyi azonosítóját (régi nevén személyi szám) vagy lakcímét, és szerepel a névjegyzékben.

A személyazonosság igazolására alkalmas:
- magyar hatóság által kiállított személyazonosító igazolvány (személyi igazolvány, régi könyvecske formátumú személyi)
- magyar hatóság által kiállított ideiglenes személyazonosító igazolvány
- magyar hatóság által kiállított vezetői engedély
- magyar hatóság által kiállított útlevél, ideiglenes útlevél


A személyi azonosító igazolására alkalmas:
- személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
- hatósági bizonyítvány, illetőleg igazolás a személyi azonosító jelről


A lakcím igazolására alkalmas:
- lakcímet igazoló hatósági igazolvány
- régi könyvecske formátumú személyazonosító igazolvány amennyiben a lakcímet tartalmazza

Személyazonosság és személyi azonosító vagy lakcím csak a szavazás napján is érvényes igazolvány valamelyikével igazolható.

Ballószög község szavazóköreinek címében a 2014. évi országgyűlési választások óta változás nem következett be. A szavazókör címe, és a szavazókörhöz tartozó utcák listája megtekinthető Ballószög település honlapján, a www.balloszog.hu oldalon a Közérdekű infók - Országos népszavazás 2016 fül alatt)


Tisztelettel:

Dr. Endre Mónika
Helyi Választási Iroda
Vezető


2016.09.14.       Nyomtatóbarát változat 

 

FELHÍVÁS

A Petőfi Népe napilap terjesztője részéről észrevétel érkezett, mely szerint az utóbbi hetekben a hajnali órákban a település belterületén nagyon megnőtt a közterületen lévő kutyák száma. Ez megnehezíti, olykor lehetetlenné is teszi a napilap megfelelő kézbesítését. Tájékoztatása szerint a kézbesítést addig nem folytatják, amíg a helyzet nem rendeződik.

Kérjük ezért az eb tartókat, hogy a szökés megakadályozásáról a legmegfelelőbb eszköz igénybevételével gondoskodni szíveskedjenek!

Az alábbiakban hívjuk fel a Tisztelt Lakosság figyelmét a kedvtelésből tartott állatok tartására vonatkozó legfontosabb szabályokra.
Tovább ...

2016.09.12.       Nyomtatóbarát változat 

 

Tisztelt Szülők!

Tisztelt Szülők!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 45. § (3) bekezdése szerint a tankötelezettség annak a tanévnek a végéig tart, amelyben a tanuló a tizenhatodik életévét betölti.
A Képviselő-testület a beiskolázási támogatás jogosultjainak körét fenti jogszabály szerint határozta meg, hiszen nem minden 16. életévét betöltött gyerek jár iskolába.
Kérem szíves megértésüket! Remélem így is sok családnak tudtunk segíteni.

Tisztelettel:
Somogyi Lajos

2016.09.05.       Nyomtatóbarát változat 

 
Oldal:       >>  

Hírkategóriák