Településünkről:

A múlt

Az Árpád-korban létezett egy Ballószeg, illetve Ballóság nevű település. Ekkor már temploma is állt. Valószínűsíthető, hogy településünk neve innen származik. A török hódoltság idején a település kihalt, a túlélők az időközben jelentősebbé vált Kecskemétre menekültek. A XIX. század elején még Kecskemét tulajdonát képezte Ballószög puszta.
A futóhomok terjedésének megakadályozása végett 1810-ben a pusztát kiosztották erdősítés és gyümölcsfa ültetés céljából. Az 1900-as években szőlőt telepítettek, köztük Wéber Aladár, a Wéber-telep, s azon az első postaépület megalapítója. Mintagazdaságot hozott létre, melyben gyümölcstermesztésre fektette a súlyt, üvegházaiból korai terményeket, virágokat szállított piacra. Birtokára iparosokat telepített, szatócsbolt, vendéglő is üzemelt.
1911-ben Ballószög pusztát két részre osztották: Külső- és Belsőballószögre. Külsőballószög határai 1911. január 1. óta: Kadafalva, Izsáki út, Köncsög, Helvécia és Kerekegyháza.
Az 1945-ben kisajátított Wéber-birtokon megindult a falu alapjainak lerakása. Az így felépült házak adták a tanyaközpont magját – ma Petőfi utca -, amelyből 1954-ben kialakult az önálló község.

Jelen

Ballószög község a Kiskunsági Homokhátságon helyezkedik el, Kecskeméttől, a megyeszékhelytől 5 km-re délnyugatra. Az 52-es út tőle északra, az M5-ös autópálya Kecskemétet elkerülő szakasza északkeletre húzódik.
A település 36,280 hektárnyi területen fekszik. Lakosságszáma 3270 fő, amely Kecskeméthez való közelsége miatt folyamatosan növekedik. Népességünk gyarapodása annak az oka, hogy a belterületi rész erőteljes terjeszkedésnek indult.
Községünket meglehetősen gyors gazdasági fejlődés jellemzi: 91 egyéni vállalkozás, 86 társas vállalkozás működik, 17 közülük egészen nagy jelentőséggel bír.

Telekértékesítési akció!

Ballószög Község Önkormányzata építési telkeket értékesít,
a telkek közművesítése folyamatban van.


Érdeklődni lehet: Ballószög, Rákóczi u. 15. , személyesen,
vagy telefonon a 76/427-461, 76/573-022 számon Nagy Zsoltnénál.
Tovább ...

2015.01.30.       Nyomtatóbarát változat 

 

T Á J É K O Z T A T Ó - kutak fennmaradási engedélyezési eljárásáról

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény értelmében vízjogi engedély szükséges a vízilétesítmény (ásott és fúrt kút, házi víztisztító, házi szennyvíztisztító) megépítéséhez, átalakításához, vízilétesítmény használatbavételéhez és üzemeltetéséhez valamint annak megszüntetéséhez.

Ha a vízimunka elvégzése jogerős hatósági engedély nélkül történt és a hatóság a létesítő részére a fennmaradási engedélyt utólag megadja, egyidejűleg vízgazdálkodási bírság megfizetését kell előírni.
Mentesül a vízgazdálkodási bírság fizetése alól az a létesítő, aki a 2016. június 4. előtt vízjogi engedély nélkül létesített vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha annak vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárását 2018. december 31-ig kérelmezi, és az engedély megadásának feltételei fennállnak.
Tovább ...

2016.12.07.       Nyomtatóbarát változat 

 

FELHÍVÁS

Ballószög Község Önkormányzata értékesítésre kínálja az 1/1 tulajdoni hányadát képező, Ballószög belterület 66/15 hrsz.-ú, 5208 m² területű kivett művelési ágú beépítetlen területét 2000,- forint + ÁFA/m² eladási árért, vagy igény esetén 200.000,- Ft + ÁFA/hó összeg ellenében bérbe adja. A területen villanyóra szekrény található, gáz és csatorna lekötési lehetőséggel rendelkezik, a vízbekötés legközelebb a Móricz Zsigmond utcából érhető el.

Az ingatlannal kapcsolatban érdeklődni lehet Somogyi Lajos polgármesternél (76/573-022/106, polgarmester@balloszog.hu) vagy Nagy Zsoltné főmunkatársnál (76/573-022/109, nagyne.judit@balloszog.hu), illetve személyesen a 6035 Ballószög, Rákóczi út 15. szám alatt a Polgármesteri Hivatalban.

Polgármesteri Hivatal


2016.11.30.       Nyomtatóbarát változat 

 

Felhívás kerti traktor értékesítéséről

Ballószög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 173/2016. (11. 24.) sz. Kt. határozata alapján értékesítésre kínálja a kizárólagos tulajdonát képező, üzemképtelen TV 826 kerti traktor haszongépjárművét. A kerti traktorral kapcsolatban felvilágosítás kérhető Tánczos Ferenc Pénzügyi Bizottsági tagtól a 06/30-410-1616-os telefonszámon.

Kérjük, hogy érdeklődés esetén vételi ajánlatát (pontos ajánlati ár, ajánlattevő neve, címe, telefonszáma) szíveskedjen jeligével ellátott borítékban a 6035 Ballószög, Rákóczi út 15. szám alatti címre személyesen vagy postai úton benyújtani. A borítékok beérkezésének határideje 2016. december 9. (péntek) 10.00 óra. A borítékok egyidejű bontására az ajánlattételi határidő leteltét követően kerül sor.

A jeligével ellátott vételi ajánlatok előzetes véleményezése a Pénzügyi Bizottság hatásköre, az ajánlatok elbírálására a 2016. december 15-i Képviselő-testületi ülésen kerül sor. A nyertes ajánlattevőt a Képviselő-testület döntéséről az ülést követő 3 munkanapon belül értesítjük.

Polgármesteri Hivatal


2016.11.30.       Nyomtatóbarát változat 

 

Felhívás szociális célú tüzelőanyag támogatás igénybevételére!

A belügyminiszter által a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás elnyerésére, a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 18. A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása jogcím szerinti támogatás elnyerésére Ballószög Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be a képviselő-testület 118/2016. (09. 01.) sz. határozata alapján, 230 m³ kemény lombos tűzifa megvásárlására.
Ballószög Község Önkormányzata a pályázaton 80 erdei m³ keménylombos tűzifa megvásárlására kapott vissza nem térítendő támogatást.
A pályázati felhívás szerint a települési önkormányzatnak a szociális rászorultság és a 2016. évi igénylés részletes feltételeit – legkésőbb a tüzelőanyag megvásárlását követő 10. napon hatályba lépő – rendeletben kell szabályoznia.
A szociális rászorultságot a települési önkormányzat rendeletben szabályozott feltételek megállapításával határozza meg. A szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló rendelet szabályozza továbbá a támogatás benyújtásának, elbírálásának módját, az odaítélhető tűzifa mennyiséget, valamit a kiosztás szabályait.
A támogatás iránti kérelmet 2016. december 1. napjától 2016. december 15. napjáig lehet benyújtani a Ballószögi Polgármesteri Hivatalhoz.
A kérelem elbírálása során előnyt élvez az, aki aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, települési támogatásra- elsősorban a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők, tekintet nélkül a támogatás természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására- jogosult, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család.
A kérelemhez csatolni kell a jövedelemigazolást, valamint a fent leírt jogosultságokat igazoló dokumentumok másolati példányát.
A támogatás feltételei a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól szóló Ballószög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelete szerint a következő.
A természetben nyújtott vissza nem térítendő szociális tüzelőanyag támogatásra az a tűzifával fűtő lakos jogosult, akinek a háztarásában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg:
a) egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 230 %-át, azaz 65.550,- Ft-ot
b) családban élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, azaz 57.000.-Ft-ot és
c) a háztartás egyik tagjának sincs vagyona
A támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.

Nem jogosult a támogatásra az a személy, család
a) aki erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt 2 évben engedéllyel fakitermelést végzett, vagy ilyen tevékenységből jövedelmet, vagy tűzifát szerzett,
b) azon ingatlan vonatkozásában, mely tűzifával egyáltalán nem fűthető
c) aki a részére megállapított tűzifa átvételét megtagadja, vagy a részére kiszállított tűzifát visszaküldi.

A tűzifa szállításával kapcsolatos költségek Önkormányzatunkat terhelik, és a szociális célú tüzelőanyagban részesülőktől ellenszolgáltatás nem kérhető.
A kérelmek elbírálása a polgármester hatáskörébe tartozik. A polgármester a támogatásról a kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül dönt. A támogatás mennyisége 1,5 erdei m³ tűzifa háztartásonként.

A támogatással kapcsolatos kérdéseikkel a Ballószögi Polgármesteri Hivatal szociális ügyintézőjénél (Tóth Andrea) érdeklődhetnek az alábbi elérhetőségeken:
Ügyfélfogadási időben, személyesen: hétfő-kedd 8.00 – 16.00 óráig, szerda 8.00 -17.00 óráig, pénteken 8.00-12.00 óráig.
Telefonon: 76/573-022/ 104 melléken.
E-mail: balloszog-szocialis@balloszog.hu
Ballószög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2016. (XI.25.) önkormányzati rendeletének részletes rendelkezéseit az alábbi linke érhetik el:


19/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szab
1. melléklet a 19/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelethez


Polgármesteri Hivatal

2016.11.28.       Nyomtatóbarát változat 

 

Nyílt nap


2016.11.23.       Nyomtatóbarát változat 

 

Figyelem! Időpont változás!

Az Izsák-Kom Nonprofit Kft. Ügyfélszolgálat tájékoztatása szerint: 2016. december 26-ai szállítás helyett 2016. december 24-én, szombaton történik a hulladék elszállítása.

2016.11.22.       Nyomtatóbarát változat 

 

M E G H Í V Ó


Ezúton értesítem, hogy Ballószög Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. november 24-én (csütörtök) 17.00 órai kezdettel ülést tart, melyre ezennel tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme


N a p i r e n d

1. A szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet elfogadása
Előadó: Somogyi Lajos polgármester

2. A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 4/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Somogyi Lajos polgármester

3. Az egyes szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítása, valamint az I. Tanyagondnoki Szolgálat szakmai programjának módosítása
Előadó: Somogyi Lajos polgármester

4. Tájékoztatás helyi adórendelet felülvizsgálatának lehetőségéről
Előadó: Somogyi Lajos polgármester

5. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj pályázatok elbírálása
Előadó: Somogyi Lajos polgármester

6. A 2017. évi belső ellenőrzési feladatok ellátására vonatkozó árajánlat elfogadása
Előadó: Somogyi Lajos polgármester

7. A 60. életévüket betöltöttek karácsonyi támogatása 2016. évi mértékének meghatározása
Előadó: Somogyi Lajos polgármester

8. A Kecskeméti Katona József Múzeum ajánlatának megtárgyalása a régészeti lelőhellyé nyilvánított terület vonatkozásában
Előadó: Somogyi Lajos polgármester

9. A 078 hrsz.-ú út útépítési munkáira beérkezett árajánlatok, valamint a vételi ajánlatra érkezett válasz elbírálása
Előadó: Somogyi Lajos polgármester

10. Egyebek

Ballószög, 2016. november 16.
Somogyi Lajos
polgármester

2016.11.18.       Nyomtatóbarát változat 

 

Kecskeméti Fotókör kiállítás

A Kecskeméti Fotószakkör Időtlen c. kiállítása nyílik meg a Faluházban, 2016. november 23. szerdán, 18 órai kezdettel. A kiállítást megnyitja: Ambrus Lajos, megyei Prima Primissima díjas festőművész. A kiállításra minden érdeklődőt szeretettel várunk!


2016.11.11.       Nyomtatóbarát változat 

 

Tisztelt Pályázók!

Tisztelt Pályázók!

Tájékoztatom, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériumának döntése értelmében a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójában a pályázat beadási határidő és az önkormányzati döntési határidő is meghosszabbításra került. Új határidők: A pályázatok benyújtásának módosított határideje: 2016. november 15. 23:59 A települési önkormányzati döntés módosított határideje: 2016. december 15. 23:59 A módosított pályázati dokumentumok az alábbi linken elérhetőek: www.emet.gov.hu Felkérjük a csatlakozott önkormányzatokat a módosított határidők figyelembe vételére a pályázatok befogadása során. Az önkormányzati döntésekre csak a beadási határidőt követően kerülhet sor, biztosítva a pályázatok beadását.

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

2016.11.08.       Nyomtatóbarát változat 

 

A legfontosabb tudnivalók a kéményseprésről

Ki sepri a kéményt?
A lakossági kéményseprést több megyében átvette a katasztrófavédelem. Ez nem azt jelenti, hogy tűzoltók ellenőrzik a kéményeket, a sormunkát változatlanul kéményseprő szakemberek végzik. Az újdonság csak az, hogy ahol a megyei jogú városok nem vállalták a feladatot, ott a katasztrófavédelem szervezésében valósul meg a kéményseprés. A kéményseprőipari (katasztrófavédelmi) szerv a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ (BM OKF GEK), amely tevékenységét Megyei Kéményseprőipari Ellátási Csoportok révén végzi.

Mikor jön a kéményseprő?
A lakossági sormunka nincs összefüggésben a fűtési időszakkal. A kéményseprők ütemterv alapján érintik az egyes települések utcáit. Ez gázüzemű és zárt égésterű tüzelő- és fűtőeszközök esetén kétévente, minden egyéb fűtőberendezés esetében évente történik meg.

Mennyibe kerül a kéményseprés?
A lakossági sormunka ingyenes. Nem csak ott, ahol a katasztrófavédelem végzi, hanem mindenhol. A kéményseprő 15 nappal a sormunka előtt a postaládába dob egy értesítőt. Ha a megadott időpontban nem találja otthon a kéménytulajdonost, újabb időpontról hagy értesítést. Ha a sormunkát a kéményseprő a második időpontban sem tudja elvégezni, akkor a kéménytulajdonosnak 30 napon belül egyeztetnie kell egy új, közös időpontot, amikor elvégezhető a sormunka. A harmadik, közösen egyeztetett időpontban elvégzett munkáért már ki kell fizetni a kiszállási díjat (körülbelül 500 forint), de nem készpénzben, hanem csekken, vagy átutalással. Soha ne adjon készpénzt a katasztrófavédelem kéményseprőinek!

Mi tartozik bele az ingyenes sormunkába?
A sormunka magában foglalja a kémény és az összekötő elem ellenőrzését, tisztítását, a levegő-utánpótlás ellenőrzését és az ezt befolyásoló műszaki berendezések okozta hatások vizsgálatát, továbbá az égéstermék paramétereinek ellenőrzését, illetve ahol elő van írva, ott a szén-monoxid-érzékelő működőképességének ellenőrzését is. A sormunkába nem tartozó munkákért, valamint a két sormunka között megrendelt kéményellenőrzésért fizetni kell.

Hogyan lehet a szolgáltatást megrendelni?
Van lehetőség arra, hogy valaki kéményseprést rendeljen a kötelező és ingyenes sormunkán túl is. Az ügyfélszolgálat elérhető a 1818-as telefonszámon, azon belül a 9-es, majd az 1-es menüpontot kell választani. Hétfőnként 8.00-20.00-óráig, a többi hétköznapon pedig 8.00-14.00-óráig érhető el. További információkat talál a http://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/ weboldalon.

Kint járt a kéményseprő, de nem tisztította ki a kéményt
Előfordulhat, hogy a kémény állapota nem indokol tisztítást, olyan viszont nem történhet meg, hogy a kéményseprő semmilyen mérést nem végez a kémény ellenőrzése során. Ha valaki ilyet tapasztalna, kérjük, jelezze ezt ügyfélszolgálatunkon. Ugyancsak jelezzék, ha a kéményseprő készpénzt fogad el.

Ki végzi a sormunkán felüli, kémény használatbavételével, műszaki felülvizsgálatával kapcsolatos tevékenységet?
Amennyiben az épület a kéményseprőipari (katasztrófavédelmi) szerv által ellátott település területén van, természetes személy, vagy társasház, lakószövetkezet esetén a BM OKF GEK, ezen kívüli ingatlanok esetén olyan kéményseprőipari szolgáltató, aki a katasztrófavédelem nyilvántartásában szerepel.
A kéményseprőipari szolgáltatók országosan összesített listája megtalálható a BM OKF honlapján.
A gazdálkodó szervezeteknél (természetes személy, társasház, vagy lakószövetkezet ingatlanán felül) a sormunkát is a kéményseprőipari szolgáltató – vagyis nem a kéményseprőipari (katasztrófavédelmi) szerv) – végzi.

2016.11.04.       Nyomtatóbarát változat 

 

Meghívó

Ezúton értesítem, hogy Ballószög Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. október 27-én (csütörtök) 10.15 órai kezdettel ülést tart, melyre ezennel tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

N a p i r e n d

1. A Ballószög Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Somogyi Lajos polgármester

2. A közterületek használatáról szóló 3/1999. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Somogyi Lajos polgármester

3. Önkormányzati utak elnevezésének elfogadása
Előadó: Somogyi Lajos polgármester

4. A 2017. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
Előadó: Dr. Endre Mónika jegyző

5. A Ballószögi Csillagszem Óvoda 2016/2017-es nevelési évre vonatkozó munkatervének jóváhagyása
Előadó: Szél Emma óvodavezető

6. A Ballószögi Polgármesteri Hivatal Egyedi Iratkezelési Szabályzatának jóváhagyása
Előadó: Dr. Endre Mónika jegyző

7. A ballószögi 085/15 hrsz.-ú ingatlan és a helvéciai 1366/22 hrsz.-ú ingatlan egy részére vonatkozó vételi ajánlat kialakítása
Előadó: Somogyi Lajos polgármester

8. A Ballószögi Lövész Technikai és Szabadidő Sport Egyesület zajcsökkentési intézkedésekre vonatkozó javaslata és költségterve a lőtérhez kapcsolódóan
Előadó: Fodor Sándor ügyvezető elnök

9. Az Izsák-Kom Kft. beszámolója a települési hulladékkezelésről
Előadó: Rudics Ákos ügyvezető

10. Tájékoztatás az EFOP-3.3.2-16-Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért című pályázaton való részvételről
Előadó: Somogyi Lajos polgármester

11. Tájékoztatás a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú, külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése című pályázati felhívásról
Előadó: Somogyi Lajos polgármester

12. Tájékoztatás a VP6-7.2.1-7.4.1.3-16 kódszámú, helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése című pályázati felhívásról
Előadó: Somogyi Lajos polgármester

13. Egyebek
a. A térfigyelő rendszer bővítésére érkezett árajánlat elbírálása
b. Tájékoztatás a Hunyadi utca folytatásán, a Jókai utca külterületi részén, valamint a Munkácsy, Karinthy Frigyes és Csokonai Vitéz Mihály utcákat érintő közvilágítás megrendeléséről és finanszírozásáról
c. Tájékoztatás a Ballószög-Kadafalva közötti kerékpárút kialakításához szükséges terület igénybevétellel kapcsolatban
d. A II. tanyagondnoki körzet működési engedélyének megszerzéséhez szükséges kérdések megtárgyalása

Ballószög, 2016. október 20.
Somogyi Lajos
polgármester

2016.10.21.       Nyomtatóbarát változat 

 

ELBIR - tájékoztatás

November első napján elhunyt szeretteinkre emlékezünk. Vannak azonban olyanok, akik ezt az alkalmat arra használják fel, hogy megkárosítsák, vagyon elleni bűncselekmény áldozatává tegyék embertársaikat.

Kérjük, szívleljék meg tanácsainkat, hogy ne váljanak károsulttá:

- A temetők látogatása idején lehetőség szerint – különösen az idősek és a hölgyek – ne maradjanak sötétedés után, főleg nem egyedül.
- Értéket, pénzt, bankkártyát feleslegesen ne tartsanak maguknál.
- Táskájukat percekre se hagyják őrizetlenül a sírnál. Alkalom szüli a tolvajt!
- A mécseseket, virágokat ne rakják ki napokkal korábban, mivel vannak olyan elkövetők, akik azok eltulajdonítására specializálták magukat.
- A parkolókban hagyott gépjárműveikben látható helyen ne hagyjanak értéktárgyat (telefont, táskát, kabátot, híradás-technikai berendezést), ha mégis az autóban kell hagyni, inkább tegyék értékeiket a csomagtartóba.
Arra is figyeljenek oda, hogy ne a parkolóban pakolják értékeiket a csomagtartóba, mivel ott lehetnek az elkövetők vagy az ő tippadóik, így az ő „munkájukat” segítik azzal, hogy látják melyik autót érdemes feltörni.
- Autóikkal lehetőség szerint kivilágított, jól látható helyen parkoljanak.
- Autóbuszon közlekedőknek számítani lehet arra, hogy zsebtolvajok vegyülnek a tömegesen utazó emberek közé, akik kihasználva a zsúfoltságot megfosztják Önöket kézitáskájuktól, pénztárcájuktól.
A rendőrség polgári és egyenruhás tagjai a megemlékezés idején megerősített szolgálatot látnak el a temetőkben, azok környékén, azonban elsősorban Önök tehetnek saját biztonságuk érdekében!

BÁCS-KISKUN MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
BŰNMEGELŐZÉSI OSZTÁLY
K E C S K E M É T


2016.10.20.       Nyomtatóbarát változat 

 

Meghívó


2016.10.18.       Nyomtatóbarát változat 

 

M E G H Í V Ó - közmeghallgatásra


2016.10.11.       Nyomtatóbarát változat 

 
Oldal:       >>  

Hírkategóriák