Településünkről:

A múlt

Az Árpád-korban létezett egy Ballószeg, illetve Ballóság nevű település. Ekkor már temploma is állt. Valószínűsíthető, hogy településünk neve innen származik. A török hódoltság idején a település kihalt, a túlélők az időközben jelentősebbé vált Kecskemétre menekültek. A XIX. század elején még Kecskemét tulajdonát képezte Ballószög puszta.
A futóhomok terjedésének megakadályozása végett 1810-ben a pusztát kiosztották erdősítés és gyümölcsfa ültetés céljából. Az 1900-as években szőlőt telepítettek, köztük Wéber Aladár, a Wéber-telep, s azon az első postaépület megalapítója. Mintagazdaságot hozott létre, melyben gyümölcstermesztésre fektette a súlyt, üvegházaiból korai terményeket, virágokat szállított piacra. Birtokára iparosokat telepített, szatócsbolt, vendéglő is üzemelt.
1911-ben Ballószög pusztát két részre osztották: Külső- és Belsőballószögre. Külsőballószög határai 1911. január 1. óta: Kadafalva, Izsáki út, Köncsög, Helvécia és Kerekegyháza.
Az 1945-ben kisajátított Wéber-birtokon megindult a falu alapjainak lerakása. Az így felépült házak adták a tanyaközpont magját – ma Petőfi utca -, amelyből 1954-ben kialakult az önálló község.

Jelen

Ballószög község a Kiskunsági Homokhátságon helyezkedik el, Kecskeméttől, a megyeszékhelytől 5 km-re délnyugatra. Az 52-es út tőle északra, az M5-ös autópálya Kecskemétet elkerülő szakasza északkeletre húzódik.
A település 36,280 hektárnyi területen fekszik. Lakosságszáma 3270 fő, amely Kecskeméthez való közelsége miatt folyamatosan növekedik. Népességünk gyarapodása annak az oka, hogy a belterületi rész erőteljes terjeszkedésnek indult.
Községünket meglehetősen gyors gazdasági fejlődés jellemzi: 91 egyéni vállalkozás, 86 társas vállalkozás működik, 17 közülük egészen nagy jelentőséggel bír.

Telekértékesítési akció!

Ballószög Község Önkormányzata építési telkeket értékesít,
a telkek közművesítése folyamatban van.


Érdeklődni lehet: Ballószög, Rákóczi u. 15. , személyesen,
vagy telefonon a 76/427-461, 76/573-022 számon Nagy Zsoltnénál.
Tovább ...

2015.01.30.       Nyomtatóbarát változat 

 

Tájékoztatás

Dr. Tóth Edina Bács-Kiskun megyei egyenlő bánásmód referens az Egyenlő Bánásmód Hatóság megbízásából tájékoztatom a 2017. év januári ügyfélfogadási időpontokról.

SINOSZ Bács-Kiskun Megyei Tagszervezet (6000 Kecskemét, Táncsics M. u. 19.) 2017. január 4. 9:00-13:00
Roma Nemzeti Önkormányzat (6000 Kecskemét, Batthyány u. 2.) 2017. január 11. 9:00-11:00
Bács-Kiskun Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház (6000 Kecskemét Reile G. u. 22.) 2017. január 11. 13:00-15:00
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálata (6000 Kecskemét, Irínyi út 17.) 2017. január 18. 9:00-13:00
Új Nemzedék Kecskeméti Közösségi Tér (6000 Kecskemét, Horváth Döme u. 25.) 2017. január 25. 9:00-13:00

Dr. Tóth Edina
ügyvéd
munkajogi, adójogi szakjogász
70/5179251
6000 Kecskemét, Katona József tér 18.


2017.01.09.       Nyomtatóbarát változat 

 

Szelektív hulladékgyűjtési naptár 2017.


2016.12.19.       Nyomtatóbarát változat 

 

M E G H Í V Ó

Ezúton értesítem, hogy Ballószög Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. december 15-én (csütörtök) 16.30 órai kezdettel ülést tart, melyre ezennel tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme.

N a p i r e n d

1. A 66/15 hrsz.-ú, önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanra érkezett vételi ajánlat elbírálása
Előadó: Somogyi Lajos polgármester

2. Az önkormányzati tulajdonban lévő kerti traktor értékesítésére érkezett vételi ajánlatok elbírálása
Előadó: Somogyi Lajos polgármester

3. A Képviselő-testület 2017. évi munkatervének megtárgyalása
Előadó: Somogyi Lajos polgármester

4. A Ballószögi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői 2017. évi teljesítménykövetelményeinek alapját képező kiemelt célok meghatározása
Előadó: Dr. Endre Mónika jegyző

5. Ballószög Község Önkormányzat 2017. évi rendezvénytervének tárgyalása
Előadó: Somogyi Lajos polgármester

6. Dr. Nyíri-Szabó István Gábor fogorvos 2017. évi albérleti támogatásra vonatkozó kérelmének elbírálása
Előadó: Somogyi Lajos polgármester

7. Az Őszülők Nyugdíjas Klub támogatási kérelme
Előadó: Somogyi Lajos polgármester

8. Egyebek

Ballószög, 2016. december 8.
Somogyi Lajos
polgármester

2016.12.12.       Nyomtatóbarát változat 

 

T Á J É K O Z T A T Ó - kutak fennmaradási engedélyezési eljárásáról

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény értelmében vízjogi engedély szükséges a vízilétesítmény (ásott és fúrt kút, házi víztisztító, házi szennyvíztisztító) megépítéséhez, átalakításához, vízilétesítmény használatbavételéhez és üzemeltetéséhez valamint annak megszüntetéséhez.

Ha a vízimunka elvégzése jogerős hatósági engedély nélkül történt és a hatóság a létesítő részére a fennmaradási engedélyt utólag megadja, egyidejűleg vízgazdálkodási bírság megfizetését kell előírni.
Mentesül a vízgazdálkodási bírság fizetése alól az a létesítő, aki a 2016. június 4. előtt vízjogi engedély nélkül létesített vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha annak vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárását 2018. december 31-ig kérelmezi, és az engedély megadásának feltételei fennállnak.
Tovább ...

2016.12.07.       Nyomtatóbarát változat 

 

FELHÍVÁS

Ballószög Község Önkormányzata értékesítésre kínálja az 1/1 tulajdoni hányadát képező, Ballószög belterület 66/15 hrsz.-ú, 5208 m² területű kivett művelési ágú beépítetlen területét 2000,- forint + ÁFA/m² eladási árért, vagy igény esetén 200.000,- Ft + ÁFA/hó összeg ellenében bérbe adja. A területen villanyóra szekrény található, gáz és csatorna lekötési lehetőséggel rendelkezik, a vízbekötés legközelebb a Móricz Zsigmond utcából érhető el.

Az ingatlannal kapcsolatban érdeklődni lehet Somogyi Lajos polgármesternél (76/573-022/106, polgarmester@balloszog.hu) vagy Nagy Zsoltné főmunkatársnál (76/573-022/109, nagyne.judit@balloszog.hu), illetve személyesen a 6035 Ballószög, Rákóczi út 15. szám alatt a Polgármesteri Hivatalban.

Polgármesteri Hivatal


2016.11.30.       Nyomtatóbarát változat 

 

Felhívás kerti traktor értékesítéséről

Ballószög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 173/2016. (11. 24.) sz. Kt. határozata alapján értékesítésre kínálja a kizárólagos tulajdonát képező, üzemképtelen TV 826 kerti traktor haszongépjárművét. A kerti traktorral kapcsolatban felvilágosítás kérhető Tánczos Ferenc Pénzügyi Bizottsági tagtól a 06/30-410-1616-os telefonszámon.

Kérjük, hogy érdeklődés esetén vételi ajánlatát (pontos ajánlati ár, ajánlattevő neve, címe, telefonszáma) szíveskedjen jeligével ellátott borítékban a 6035 Ballószög, Rákóczi út 15. szám alatti címre személyesen vagy postai úton benyújtani. A borítékok beérkezésének határideje 2016. december 9. (péntek) 10.00 óra. A borítékok egyidejű bontására az ajánlattételi határidő leteltét követően kerül sor.

A jeligével ellátott vételi ajánlatok előzetes véleményezése a Pénzügyi Bizottság hatásköre, az ajánlatok elbírálására a 2016. december 15-i Képviselő-testületi ülésen kerül sor. A nyertes ajánlattevőt a Képviselő-testület döntéséről az ülést követő 3 munkanapon belül értesítjük.

Polgármesteri Hivatal


2016.11.30.       Nyomtatóbarát változat 

 

Felhívás szociális célú tüzelőanyag támogatás igénybevételére!

A belügyminiszter által a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás elnyerésére, a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 18. A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása jogcím szerinti támogatás elnyerésére Ballószög Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be a képviselő-testület 118/2016. (09. 01.) sz. határozata alapján, 230 m³ kemény lombos tűzifa megvásárlására.
Ballószög Község Önkormányzata a pályázaton 80 erdei m³ keménylombos tűzifa megvásárlására kapott vissza nem térítendő támogatást.
A pályázati felhívás szerint a települési önkormányzatnak a szociális rászorultság és a 2016. évi igénylés részletes feltételeit – legkésőbb a tüzelőanyag megvásárlását követő 10. napon hatályba lépő – rendeletben kell szabályoznia.
A szociális rászorultságot a települési önkormányzat rendeletben szabályozott feltételek megállapításával határozza meg. A szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló rendelet szabályozza továbbá a támogatás benyújtásának, elbírálásának módját, az odaítélhető tűzifa mennyiséget, valamit a kiosztás szabályait.
A támogatás iránti kérelmet 2016. december 1. napjától 2016. december 15. napjáig lehet benyújtani a Ballószögi Polgármesteri Hivatalhoz.
A kérelem elbírálása során előnyt élvez az, aki aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, települési támogatásra- elsősorban a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők, tekintet nélkül a támogatás természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására- jogosult, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család.
A kérelemhez csatolni kell a jövedelemigazolást, valamint a fent leírt jogosultságokat igazoló dokumentumok másolati példányát.
A támogatás feltételei a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól szóló Ballószög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelete szerint a következő.
A természetben nyújtott vissza nem térítendő szociális tüzelőanyag támogatásra az a tűzifával fűtő lakos jogosult, akinek a háztarásában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg:
a) egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 230 %-át, azaz 65.550,- Ft-ot
b) családban élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, azaz 57.000.-Ft-ot és
c) a háztartás egyik tagjának sincs vagyona
A támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.

Nem jogosult a támogatásra az a személy, család
a) aki erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt 2 évben engedéllyel fakitermelést végzett, vagy ilyen tevékenységből jövedelmet, vagy tűzifát szerzett,
b) azon ingatlan vonatkozásában, mely tűzifával egyáltalán nem fűthető
c) aki a részére megállapított tűzifa átvételét megtagadja, vagy a részére kiszállított tűzifát visszaküldi.

A tűzifa szállításával kapcsolatos költségek Önkormányzatunkat terhelik, és a szociális célú tüzelőanyagban részesülőktől ellenszolgáltatás nem kérhető.
A kérelmek elbírálása a polgármester hatáskörébe tartozik. A polgármester a támogatásról a kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül dönt. A támogatás mennyisége 1,5 erdei m³ tűzifa háztartásonként.

A támogatással kapcsolatos kérdéseikkel a Ballószögi Polgármesteri Hivatal szociális ügyintézőjénél (Tóth Andrea) érdeklődhetnek az alábbi elérhetőségeken:
Ügyfélfogadási időben, személyesen: hétfő-kedd 8.00 – 16.00 óráig, szerda 8.00 -17.00 óráig, pénteken 8.00-12.00 óráig.
Telefonon: 76/573-022/ 104 melléken.
E-mail: balloszog-szocialis@balloszog.hu
Ballószög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2016. (XI.25.) önkormányzati rendeletének részletes rendelkezéseit az alábbi linke érhetik el:


19/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szab
1. melléklet a 19/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelethez


Polgármesteri Hivatal

2016.11.28.       Nyomtatóbarát változat 

 

Nyílt nap


2016.11.23.       Nyomtatóbarát változat 

 

Figyelem! Időpont változás!

Az Izsák-Kom Nonprofit Kft. Ügyfélszolgálat tájékoztatása szerint: 2016. december 26-ai szállítás helyett 2016. december 24-én, szombaton történik a hulladék elszállítása.

2016.11.22.       Nyomtatóbarát változat 

 

M E G H Í V Ó


Ezúton értesítem, hogy Ballószög Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. november 24-én (csütörtök) 17.00 órai kezdettel ülést tart, melyre ezennel tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme


N a p i r e n d

1. A szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet elfogadása
Előadó: Somogyi Lajos polgármester

2. A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 4/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Somogyi Lajos polgármester

3. Az egyes szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítása, valamint az I. Tanyagondnoki Szolgálat szakmai programjának módosítása
Előadó: Somogyi Lajos polgármester

4. Tájékoztatás helyi adórendelet felülvizsgálatának lehetőségéről
Előadó: Somogyi Lajos polgármester

5. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj pályázatok elbírálása
Előadó: Somogyi Lajos polgármester

6. A 2017. évi belső ellenőrzési feladatok ellátására vonatkozó árajánlat elfogadása
Előadó: Somogyi Lajos polgármester

7. A 60. életévüket betöltöttek karácsonyi támogatása 2016. évi mértékének meghatározása
Előadó: Somogyi Lajos polgármester

8. A Kecskeméti Katona József Múzeum ajánlatának megtárgyalása a régészeti lelőhellyé nyilvánított terület vonatkozásában
Előadó: Somogyi Lajos polgármester

9. A 078 hrsz.-ú út útépítési munkáira beérkezett árajánlatok, valamint a vételi ajánlatra érkezett válasz elbírálása
Előadó: Somogyi Lajos polgármester

10. Egyebek

Ballószög, 2016. november 16.
Somogyi Lajos
polgármester

2016.11.18.       Nyomtatóbarát változat 

 

Kecskeméti Fotókör kiállítás

A Kecskeméti Fotószakkör Időtlen c. kiállítása nyílik meg a Faluházban, 2016. november 23. szerdán, 18 órai kezdettel. A kiállítást megnyitja: Ambrus Lajos, megyei Prima Primissima díjas festőművész. A kiállításra minden érdeklődőt szeretettel várunk!


2016.11.11.       Nyomtatóbarát változat 

 

Tisztelt Pályázók!

Tisztelt Pályázók!

Tájékoztatom, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériumának döntése értelmében a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójában a pályázat beadási határidő és az önkormányzati döntési határidő is meghosszabbításra került. Új határidők: A pályázatok benyújtásának módosított határideje: 2016. november 15. 23:59 A települési önkormányzati döntés módosított határideje: 2016. december 15. 23:59 A módosított pályázati dokumentumok az alábbi linken elérhetőek: www.emet.gov.hu Felkérjük a csatlakozott önkormányzatokat a módosított határidők figyelembe vételére a pályázatok befogadása során. Az önkormányzati döntésekre csak a beadási határidőt követően kerülhet sor, biztosítva a pályázatok beadását.

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

2016.11.08.       Nyomtatóbarát változat 

 

A legfontosabb tudnivalók a kéményseprésről

Ki sepri a kéményt?
A lakossági kéményseprést több megyében átvette a katasztrófavédelem. Ez nem azt jelenti, hogy tűzoltók ellenőrzik a kéményeket, a sormunkát változatlanul kéményseprő szakemberek végzik. Az újdonság csak az, hogy ahol a megyei jogú városok nem vállalták a feladatot, ott a katasztrófavédelem szervezésében valósul meg a kéményseprés. A kéményseprőipari (katasztrófavédelmi) szerv a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ (BM OKF GEK), amely tevékenységét Megyei Kéményseprőipari Ellátási Csoportok révén végzi.

Mikor jön a kéményseprő?
A lakossági sormunka nincs összefüggésben a fűtési időszakkal. A kéményseprők ütemterv alapján érintik az egyes települések utcáit. Ez gázüzemű és zárt égésterű tüzelő- és fűtőeszközök esetén kétévente, minden egyéb fűtőberendezés esetében évente történik meg.

Mennyibe kerül a kéményseprés?
A lakossági sormunka ingyenes. Nem csak ott, ahol a katasztrófavédelem végzi, hanem mindenhol. A kéményseprő 15 nappal a sormunka előtt a postaládába dob egy értesítőt. Ha a megadott időpontban nem találja otthon a kéménytulajdonost, újabb időpontról hagy értesítést. Ha a sormunkát a kéményseprő a második időpontban sem tudja elvégezni, akkor a kéménytulajdonosnak 30 napon belül egyeztetnie kell egy új, közös időpontot, amikor elvégezhető a sormunka. A harmadik, közösen egyeztetett időpontban elvégzett munkáért már ki kell fizetni a kiszállási díjat (körülbelül 500 forint), de nem készpénzben, hanem csekken, vagy átutalással. Soha ne adjon készpénzt a katasztrófavédelem kéményseprőinek!

Mi tartozik bele az ingyenes sormunkába?
A sormunka magában foglalja a kémény és az összekötő elem ellenőrzését, tisztítását, a levegő-utánpótlás ellenőrzését és az ezt befolyásoló műszaki berendezések okozta hatások vizsgálatát, továbbá az égéstermék paramétereinek ellenőrzését, illetve ahol elő van írva, ott a szén-monoxid-érzékelő működőképességének ellenőrzését is. A sormunkába nem tartozó munkákért, valamint a két sormunka között megrendelt kéményellenőrzésért fizetni kell.

Hogyan lehet a szolgáltatást megrendelni?
Van lehetőség arra, hogy valaki kéményseprést rendeljen a kötelező és ingyenes sormunkán túl is. Az ügyfélszolgálat elérhető a 1818-as telefonszámon, azon belül a 9-es, majd az 1-es menüpontot kell választani. Hétfőnként 8.00-20.00-óráig, a többi hétköznapon pedig 8.00-14.00-óráig érhető el. További információkat talál a http://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/ weboldalon.

Kint járt a kéményseprő, de nem tisztította ki a kéményt
Előfordulhat, hogy a kémény állapota nem indokol tisztítást, olyan viszont nem történhet meg, hogy a kéményseprő semmilyen mérést nem végez a kémény ellenőrzése során. Ha valaki ilyet tapasztalna, kérjük, jelezze ezt ügyfélszolgálatunkon. Ugyancsak jelezzék, ha a kéményseprő készpénzt fogad el.

Ki végzi a sormunkán felüli, kémény használatbavételével, műszaki felülvizsgálatával kapcsolatos tevékenységet?
Amennyiben az épület a kéményseprőipari (katasztrófavédelmi) szerv által ellátott település területén van, természetes személy, vagy társasház, lakószövetkezet esetén a BM OKF GEK, ezen kívüli ingatlanok esetén olyan kéményseprőipari szolgáltató, aki a katasztrófavédelem nyilvántartásában szerepel.
A kéményseprőipari szolgáltatók országosan összesített listája megtalálható a BM OKF honlapján.
A gazdálkodó szervezeteknél (természetes személy, társasház, vagy lakószövetkezet ingatlanán felül) a sormunkát is a kéményseprőipari szolgáltató – vagyis nem a kéményseprőipari (katasztrófavédelmi) szerv) – végzi.

2016.11.04.       Nyomtatóbarát változat 

 

Meghívó

Ezúton értesítem, hogy Ballószög Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. október 27-én (csütörtök) 10.15 órai kezdettel ülést tart, melyre ezennel tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

N a p i r e n d

1. A Ballószög Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Somogyi Lajos polgármester

2. A közterületek használatáról szóló 3/1999. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Somogyi Lajos polgármester

3. Önkormányzati utak elnevezésének elfogadása
Előadó: Somogyi Lajos polgármester

4. A 2017. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
Előadó: Dr. Endre Mónika jegyző

5. A Ballószögi Csillagszem Óvoda 2016/2017-es nevelési évre vonatkozó munkatervének jóváhagyása
Előadó: Szél Emma óvodavezető

6. A Ballószögi Polgármesteri Hivatal Egyedi Iratkezelési Szabályzatának jóváhagyása
Előadó: Dr. Endre Mónika jegyző

7. A ballószögi 085/15 hrsz.-ú ingatlan és a helvéciai 1366/22 hrsz.-ú ingatlan egy részére vonatkozó vételi ajánlat kialakítása
Előadó: Somogyi Lajos polgármester

8. A Ballószögi Lövész Technikai és Szabadidő Sport Egyesület zajcsökkentési intézkedésekre vonatkozó javaslata és költségterve a lőtérhez kapcsolódóan
Előadó: Fodor Sándor ügyvezető elnök

9. Az Izsák-Kom Kft. beszámolója a települési hulladékkezelésről
Előadó: Rudics Ákos ügyvezető

10. Tájékoztatás az EFOP-3.3.2-16-Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért című pályázaton való részvételről
Előadó: Somogyi Lajos polgármester

11. Tájékoztatás a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú, külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése című pályázati felhívásról
Előadó: Somogyi Lajos polgármester

12. Tájékoztatás a VP6-7.2.1-7.4.1.3-16 kódszámú, helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése című pályázati felhívásról
Előadó: Somogyi Lajos polgármester

13. Egyebek
a. A térfigyelő rendszer bővítésére érkezett árajánlat elbírálása
b. Tájékoztatás a Hunyadi utca folytatásán, a Jókai utca külterületi részén, valamint a Munkácsy, Karinthy Frigyes és Csokonai Vitéz Mihály utcákat érintő közvilágítás megrendeléséről és finanszírozásáról
c. Tájékoztatás a Ballószög-Kadafalva közötti kerékpárút kialakításához szükséges terület igénybevétellel kapcsolatban
d. A II. tanyagondnoki körzet működési engedélyének megszerzéséhez szükséges kérdések megtárgyalása

Ballószög, 2016. október 20.
Somogyi Lajos
polgármester

2016.10.21.       Nyomtatóbarát változat 

 
Oldal:       >>  

Hírkategóriák